Przyczyny tkwiące w dziecku

1.Stan zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej dziecka wyrażający się obniżoną sprawnością:

 • sensoryczną (brak, uszkodzenie, zaburzenie lub opóźnienie rozwoju analizatorów zmysłów),
 • ruchową (zaburzenia kinestetyczne, dysfunkcje narządów ruchu),
 • intelektualną (upośledzenie umysłowe oraz jego pogranicze),
 • komunikowania się (wady lub zaburzenia rozwoju mowy),
 • funkcjonowania społecznego (zaburzenia emocjonalne i nerwicowe, zaburzenia zachowania, uzależnienia, niedostosowanie społeczne),
 • psychofizyczną, spowodowaną przewlekłymi chorobami somatycznymi, niedoborem lub nadmiarem wzrostu lub wagi ciała,
 • psychofizyczną, spowodowaną zaniedbaniami opiekuńczo-wychowawczymi (deprywacja kulturowa, niewydolność rodziców).

2.Zróżnicowany poziom rozwoju dzieci, ich uzdolnień oraz zainteresowań:

 • dysharmonie i opóźnienia rozwojowe,
 • szczególne uzdolnienia i talenty,
 • specyficzne zainteresowania.

3.Zakłócenia dynamiki procesów nerwowych:

 • zahamowanie psychoruchowe,
 • nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi.

4.Zakłócenia procesu lateralizacji:

 • leworęczność,
 • lateralizacja skrzyżowana.

Przyczyny tkwiące w rodzinie

1.Sytuacja ekonomiczna rodziny i warunki jej życia:

 • ubóstwo materialne,
 • złe warunki mieszkaniowe.

2.Zróżnicowanie kulturowe rodziny.

3.Dysfunkcjonalność lub dezorganizacja rodziny jako środowiska wychowawczego:

 • rozbicie struktury rodziny (rozwody, rodziny niepełne),
 • niewydolność wychowawcza rodziny (wychowawcza lub opiekuńcza dysfunkcjonalność rodziny),
 • patologiczne zachowania co najmniej jednego z rodziców (alkoholizm lub inne uzależnienia, przestępczość, prostytucja),
 • modelowanie patologicznych wzorów zachowań w rodzinie.

Przyczyny tkwiące w szkole

1.Organizacyjne:

 • częste zmiany nauczycieli uczących,
 • niewystarczające przygotowanie do pracy zawodowej nauczycieli,
 • osobowościowe cechy nauczycieli,
 • konflikty między nauczycielami,
 • złe warunki materialne nauczania (stan sal lekcyjnych i ich wyposażenia),
 • niewystarczające wyposażenie w pomoce dydaktyczne i środki techniczne,
 • duża liczebność zespołów klasowych,
 • praca wielozmianowa szkoły,
 • niewłaściwy plan pracy szkoły.

2.Dydaktyczne:

 • brak uzgodnionego przez nauczycieli programu wychowawczego szkoły,
 • niewłaściwe formy i metody nauczania,
 • mechaniczne egzekwowanie wiadomości i umiejętności wyznaczanych przez program (bez uwzględnienia specyficznych możliwości uczniów),
 • niewyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów,
 • brak systematycznej kontroli pracy i osiągnięć uczniów,
 • nadmierny werbalizm w pracy z uczniami,
 • przeładowanie programu szkolnego.

„Głos pedagogiczny” wrzesień 2012(41)

AUTOR: PIOTR WILIŃSKI

 


OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

1.Konopnicki J., Powodzenia i niepowodzenia szkolne, PZWSz, Warszawa 1966.

Kupisiewicz Cz., Niepowodzenia dzieci w nauce szkolnej, w: Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 449-453.

2.Kupisiewicz Cz., O zapobieganiu drugoroczności, PZWSz, Warszawa 1964.

SpionekH., Opóźnienia i dysharmonie rozwoju uczniów jako przyczyna ich trudności i niepowodzeń szkolnych, w: Hulek A. (red.), Pedagogika rewalidacyjna,PWN, Warszawa 1980, s. 344-363.

3.Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych,PZWSz, Warszawa 1970.

4.Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne,PWN, Warszawa 1985.

5.Tomasik E., Pomoc specjalna w szkole powszechnej,PWN, Warszawa 1989.