Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego 

w  Technikum nr 5

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

Rok szkolny: 2014/2015 roku.

LITERATURA

 1. Literackie obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw, odwołując się do utworów różnych epok.
 2. Subiektywne postrzeganie świata w pamiętniku, dzienniku. Ukaż problem, odwołując się do wybranych tekstów.
 3. „Być albo nie być”- zaprezentuj i oceń wybory egzystencjalne kilku bohaterów.
 4. Przedstaw i zinterpretuj literackie portrety ukochanych kobiet w twórczości wybranych pisarzy różnych epok.
 5. Analizując wybrane utwory literatury polskiej od XIX w. do współczesności scharakteryzuj zawarte w nich obrazy małych ojczyzn.
 6. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przedstaw ujawniające się w dziełach literackich związki twórczości wybranego mistrza i ucznia.
 7. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok.
 8. Czarne charaktery i sposób ich kreowania. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych przykładów.
 9. Folklor jako źródło inspiracji dla pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.
 10. Polski dwór - od sielanki do parodii. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
 11. Człowiek wobec Boga. Przedstaw tę problematykę, odwołując się do wybranych utworów poetyckich lub/i dramatycznych.
 12. Poezja współczesna o świecie, w którym żyjemy. Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych tekstów.
 13. Modne powieści, modni pisarze. Omów przyczyny popularności czytelniczej wybranych pisarzy polskich i obcych.
 14. Kulinaria w literaturze. Wyjaśnij funkcje motywu w wybranych tekstach epickich.
 15. Aspiracje kobiet jako temat utworów literackich. Przedstaw i porównaj jego ujęcia w utworach różnych epok.
 16. Motyw zbrodni i kary w literaturze.  Na wybranych przykładach omów rolę tego motywu.
 17. Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 18. Utwory literatury polskiej kształtujące postawy tolerancji światopoglądowej i narodowościowej. Omów na wybranych przykładach.
 19. Światy pozaziemskie i ich obrazy w utworach literackich różnych epok. Analiza wybranych dzieł.
 20. Obraz małżeństwa w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
 21. Przeanalizuj motyw wędrówki i jego rolę w wybranych utworach literackich różnych epok.
 22. Konflikt pokoleń. Omów temat na wybranych utworach literackich i publicystycznych różnych epok.
 23. Przedstaw obraz rodziny w wybranych utworach literackich.
 24. Metamorfozy bohaterów literackich – przyczyny i skutki. Analiza wybranych utworów.
 25. Różne obrazy wsi w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 26. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania takich portretów i omów ich funkcje.
 27. Obraz dziecka w literaturze. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i (lub) obcej.
 28. Najpiękniejsze kreacje kobiet. Omów  na przykładzie wybranych utworów literackich.
 29. Postawy bohaterów literackich godne uwagi Polaka XXI wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.
 30. Wpływ wydarzeń historycznych na literaturę. Rozwiń temat, uwzględniając funkcję historii w wybranych utworach.
 31. Chłop i wieś w znanych utworach XIX  i początku XX wieku. Rozwiń temat na przykładzie literatury pozytywizmu i Młodej Polski.
 32. Motyw gór i jego funkcje w utworach literackich różnych epok. Omów temat na przykładzie wybranych utworów .  
 33. Na podstawie różnych utworów przedstaw miasto i jego mieszkańców.
 34. Zanalizuj  różne ujęcia motywu pracy w utworach literackich wybranych epok.
 35. Literatura jako narzędzie walki z systemem totalitarnym. Omów zjawisko odwołując się do utworów powstałych po drugiej wojnie światowej.
 36. Człowiek w godzinie próby. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 37. Polskie obrzędy, obyczaje utrwalone w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
 38. Analizując wybrane utwory literatury polskiej od XIX w. do współczesności, scharakteryzuj zawarte w nich obrazy małych ojczyzn.
 39. Drogi ucieczki od zła tego świata w literaturze różnych epok. Analiza wybranych utworów.
 40. Sposoby osiągania komizmu j jego funkcje w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
 41. Zanalizuj ujęcia motywu pracy w wybranych utworach literackich różnych epok.
 42. Przenikanie się filozofii i literatury. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.
 43. Odwołując się do wybranych utworów ukaż romantyczny rodowód bohaterów polskiej literatury .
 44. Matka – Polka, kobieta – anioł, kobieta – demon. Porównaj utrwalone w literaturze archetypy bohaterek, odwołując się do wybranych tekstów kultury romantycznej i młodopolskiej.
 45. Poezja jako narzędzie walki z systemem totalitarnym – omów zjawisko, odwołując się do dowolnych dzieł powstałych po drugiej wojnie światowej.
 46. Witkacy jako człowiek teatru – zaprezentuj dowolne dramaty, zwracając uwagę na ich walory sceniczne.
 47. Różnorodne ujęcia motywu utopii w dowolnych utworach literackich – omów  zagadnienie, odwołując się do tekstów literackich i publicystycznych różnych epok.
 48. Człowiek w sytuacji próby – odwołując się do wybranych utworów literackich, rozważ, jakie wartości moralne kierowały postępowaniem ludzi w okresie wojny i okupacji.
 49. Dekalog odwrócony. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej
 50. Poszukiwanie sensu życia, najważniejsze pytania, dylematy moralne postaci – rozważ temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
 51. Motyw ogrodu i jego funkcja w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 52. Parabola – metodą objaśniania świata. Zinterpretuj tę konwencję, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 53. Postawa moralna kształtowana przez teksty Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta.
 54. Ukaż różne obrazy miasta w twórczości wybranych pisarzy (np. A. Mickiewicza, B. Prusa, Wł. Reymonta, F. Dostojewski).
 55. Stanisław Wyspiański  jako człowiek teatru – zaprezentuj dowolne dramaty, zwracając uwagę na ich walory sceniczne.
 56. Po obu stronach muru. Skonfrontuj różne spojrzenia na getto żydowskie zawarte w wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury współczesnej.
 57. Topos wesela w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
 58. Postawy bohaterów literackich godne uwagi Polaka XXI wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.
 59. Buntownicy i konformiści – zaprezentuj wybranych bohaterów literackich i oceń ich postawy. 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Różnorodne ujęcie motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 2. Język filmu i język literatury. Omów tę kwestię na przykładzie wybranych dzieł literackich i ich filmowych adaptacji.
 3. Dzieło literackie i inne teksty kultury źródłem inspiracji dla twórców reklamy. Omów temat na wybranych przykładach.
 4. Brzydota jako kategoria estetyczna. Przedstaw problem,  analizując wybrane  dzieła literackie, plastyczne, teatralne lub filmowe.
 5. Różnorodne sensy nagości w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane przykłady.
 6. Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Zanalizuj wybrane dzieła.
 7. Inspiracje folklorem w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.
 8. Orientalizm w literaturze i sztuce. Omów zjawisko i sposób jego funkcjonowania na podstawie wybranych dzieł.
 9. Karykatura w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw jej funkcje na wybranych przykładach.
 10. Kultura masowa a kultura elitarna. Zaprezentuj tę opozycję na podstawie wybranych przykładów literatury i sztuki.
 11. Surrealizm w tekstach kultury XX i XXI wieku. Omów zagadnienie na przykładzie dowolnych dzieł.
 12. Jak literatura i malarstwo komentują wydarzenia dziejowe? Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła.
 13. Literacki i filmowy obraz PRL-u. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury.
 14. Warszawa okresu okupacji w literaturze i filmie. Porównaj sposoby kreacji miasta.
 15. Różne kanony kobiecej urody i mody w literaturze oraz malarstwie. Porównaj, analizując wybrane przykłady.
 16. Symbolika ogrodu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jej funkcjonowania, analizując wybrane przykłady.
 17. Wizje końca świata w tekstach kultury. Porównaj sposób prezentacji motywu na wybranych przykładach dzieł z różnych epok.
 18. Funkcje motywów biblijnych i aluzji literackich w różnych tekstach kultury. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 19. Motyw wesela w literaturze, filmie  i sztukach plastycznych. Porównaj sposób ujęcia tematu i jego funkcje odwołując się do wybranych dzieł.
 20. Założenia impresjonizmu i ich odbicie w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj na przykładach. 
 21. Symbol i jego rola w wybranych dziełach malarskich, literackich i filmowych.
 22. Apokalipsa jako źródło inspiracji  dla literatury, malrstwa i filmu. Wykaż żywotność tego motywu   w sztuce różnych epok.
 23. Charakterystyczne typy bohaterów literackich i ich filmowe wcielenia. Omów na wybranych przykładach.
 24. Kreacje femme fatale w literaturze i sztuce (np. w filmie, malarstwie, dziełach teatralnych). Przedstaw na wybranych przykładach.
 25. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 26. Polska klasyka literacka w filmach A. Wajdy. Omów wybrane przykłady.
 27. Na wybranych przykładach dzieł literackich, malarskich i filmowych omów ekspresjonizm w sztuce początku XX.
 28. Symbolizm w dramatach i malarstwie S. Wyspiańskiego. Omów wybrane przykłady dzieł tego twórcy.
 29. Omów różne przykłady adaptacji filmowych dramatów W. Szekspira.
 30. Motyw tańca i jego funkcje w literaturze i dziełach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.

JĘZYK

 1. Odwołując się do historii języka, wyjaśnij, dlaczego polska ortografia jest tak skomplikowana.
 2. Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich.
 3. Najczęściej spotykane błędy językowe. Wyjaśnij, na czym polegają i przedstaw ich klasyfikację.
 4. Polszczyzna komputerowo-internetowa. Na podstawie zgromadzonego materiału językowego scharakteryzuj język nowych mediów i sformułuj wnioski.
 5. Tendencje językowe współczesnej polszczyzny. W oparciu o zgromadzony materiał scharakteryzuj tendencje widoczne we współczesnym języku mówionym.
 6. Swoiste cechy języka współczesnych tomaszowian – opracuj temat na podstawie materiału językowego lokalnej rozgłośni, czasopism i własnych obserwacji.
 7. Dokonaj analizy wybranych tekstów  prasowych pod kątem ich zgodności  z normą językową.
 8. Niezbędne i zbyteczne zapożyczenia w języku uczniowskim – omów zagadnienie  na przykładzie zebranego przez siebie materiału i opracowań naukowych.
 9. Wpływy języków obcych na język polski – przedstaw zagadnienie na podstawie materiału językowego z dwóch wybranych epok.
 10. Jak mówią bohaterowie powieści historycznych? Zanalizuj proces archaizacji języka na dowolnych dziełach.
 11. Omów pochodzenie imion i nazwisk osób z twojego najbliższego otoczenia.
 12. Sposoby tworzenia neologizmów i ich funkcje w twórczości wybranych poetów współczesnych.
 13. Dokonaj analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.
 14. Każdy pisarz ma swój styl. Na wybranych przykładach omów charakterystyczne cechy języka różnych twórców.
 15. Cechy języka komentatorów ( sprawozdawców) sportowych. Dokonaj analizy na wybranych przykładach.
 16. Różnice językowe trzech pokoleń. Zanalizuj zjawisko na podstawie twojej rodziny.
 17. Wyrazy modne we współczesnym nazewnictwie. Zanalizuj problem na przykładach nazw sklepów, instytucji itp. twojego regionu.
 18. Ekspresja i impresja - analizując celowo zgromadzony materiał językowy, określ właściwości wypowiedzi świadczące o nadawcy i odbiorcy. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej tematyce).
 19. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości. Omów na podstawie dowolnych przykładów.

 

Opracowały:

E. Kalbarczyk 

A. Suska