ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 
  1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według następującej skali: 

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Imię i nazwisko ucznia ......................................................................................, Klasa ..............., rok szk. 2018/2019

USPRAWIEDLIWIENIE

 Proszę o usprawiedliwienie nieobecności córki/syna* na zajęciach lekcyjnych w dniu/dniach*:

........................................................................................... Nieobecność uzasadniam: ..............................................

.................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić

Pouczenie:

  1. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować wychowawcę telefonicznie o planowanej nieobecności dziecka w szkole w pierwszym dniu choroby.
  2. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do przedłożenia usprawiedliwienia wychowawcy w ciągu tygodnia po powrocie ucznia do szkoły.

     W terminie późniejszym nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona.

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

- Art. 15.1 Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.

- Art. 18.1 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: pkt. 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

  


Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................................, Klasa ..............., rok szk. 2018/2019

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Proszę o zwolnienie córki/syna*  z ..................................................................................... godziny lekcyjnej

w dniu .............................................. z powodu ............................................................................................................................................................

Biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót  córki/syna* ze szkoły do domu.

Data i podpis rodzica/opiekuna:...................................................................................

* Niepotrzebne skreślić