STATUT

ZESPOŁU   SZKÓŁ   PONADGIMNAZJALNYCH   NR 6

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Nazwa placówki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.

2. Siedzibą Zespołu Szkół jest nieruchomość mieszcząca się w Tomaszowie Maz. przy ul. Strefowej 3.

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Tomaszowski.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 jest placówką powołaną Uchwałą Nr XL/381/2002  Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2002 r.

5. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. wchodzą:

a) Technikum nr 5,

b) IV Liceum Ogólnokształcące,

c) VI Liceum Profilowane,

d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

e) Liceum Plastyczne

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Łodzi i Centrum Edukacji Artystycznej.

7. Nauka w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół jest bezpłatna.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

9. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

10. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 mogą posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał uchwalone przez wszystkie organy szkoły.


 

§ 2

Inne informacje w Zespole Szkół

1. Zespół Szkół posiada:

a) pracownie i klaso – pracownie,

b) pracownie technologiczne do zajęć praktycznych,

c) bibliotekę,

d) salę gimnastyczną,

e) kompleks boisk.

2.Szczegółowa organizacja, funkcjonowanie oraz zadania realizowane w pracowniach i obiektach, o których mowa w ust. 1, określone zostaną w stosowanych regulaminach.

 

§ 3

Cele i zadania Zespołu Szkół

1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniach resortowych wydanych na jej podstawie.

2. Zespół Szkół zapewnia każdemu uczniowi niezbędne warunki do jego wszechstronnego rozwoju w zakresie kształcenia i wychowania, pomoc psychologiczno-pedagogiczną biorąc pod uwagę potrzeby uczniów oraz możliwości szkoły.

3. Zespół Szkół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

4. Szczegółowe cele i zadania Zespołu Szkół zawarte są w statutach szkół wchodzących w skład zespołu.

 

§ 4

Organy Zespołu Szkół

1. Organami Zespołu Szkół są :

1) dyrektor Zespołu Szkół.

2) rada pedagogiczna Zespołu Szkół.

3) rada Zespołu Szkół i rada rodziców Zespołu Szkół (jeżeli zostały utworzone).

4) samorząd uczniowski Zespołu Szkół.

2. Organy wymienione w ust. 1 pkt. 2-4, mogą funkcjonować oddzielnie dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu lub postanowić o innej ich organizacji.

3. Wszystkie organy szkoły działają w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy i mają prawo podejmowania decyzji w granicach określonych ustawą.

 

§ 5

Organizacja Zespołu Szkół

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół uwzględniający zajęcia edukacyjne oddzielnie dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

2. Zatwierdzony arkusz organizacji Zespołu Szkół stanowi dla dyrektora podstawę do ustalenia tygodniowego planu stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych uwzględniających ochronę zdrowia i higienę pracy.

 

§ 6

Pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół

1. Pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół są :

a) nauczyciele,

b) pedagodzy,

c) bibliotekarze,

d) inni pracownicy prowadzący zajęcia nadobowiązkowe realizujący zadania dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich typach szkół.

2. Zakres obowiązków w/w pracowników określi dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej Zespołu Szkół.

3. Dyrektor Zespołu Szkół jest dyrektorem dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.

4. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje organ prowadzący zespół.

5. Zespołem kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje o sprawach :

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

4) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkół wchodzących w skład zespołu i reprezentuje je na zewnątrz,

5) sprawuje nadzór pedagogiczny,

6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7) realizuje uchwały rady pedagogicznej Zespołu Szkół oraz rady Zespołu Szkół podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu, zaopiniowanym przez rady rodziców (jeśli istnieją) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu,

9) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz z Powiatową Radą Zatrudnienia w Tomaszowie Mazowieckim może zmieniać lub wprowadzać nowe profile kształcenia zawodowego.

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

12) dyrektor może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach i na zasadach określonych w prawach i obowiązkach ucznia – skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

6. Dyrektor w realizowaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną Zespołu Szkół, radą rodziców Zespołu Szkół i samorządem uczniowskim Zespołu Szkół.

7. Dyrektor Zespołu powołuje wicedyrektora i określa jego zakres obowiązków, tworząc to stanowisko jeśli zespół liczy co najmniej 12 oddziałów.

8. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

9. Kompetencje kadry kierowniczej :

1) Wicedyrektor szkoły ma prawo :

a) pełnić obowiązki dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności

b) kontrolować dokumentację pedagogiczną szkoły pod względem merytorycznym i formalnym,

c) kontrolować dyscyplinę pracy nauczycieli,

d) hospitować pracę nauczycieli,

e) wydawać zalecenia nauczycielom i pracownikom szkoły w ramach powierzonych obowiązków,

f) zapisywać uwagi w „ Arkuszach informacyjnych o pracy pedagogicznej nauczycieli „ i w książce kontroli wewnętrznej,

g) wstępnie zatwierdzać plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

h) podpisywać wykazy przepracowanych godzin przez nauczycieli (potwierdzenie odbytych lekcji i zajęć),

i) kontrolować warunki bhp w szkole,

j) nadzorować pracę samorządu uczniowskiego i organizacji.

2) Główny księgowy ma prawo :

a) kontrolować dyscyplinę pracy podległych pracowników,

b) kontrolować gospodarkę materiałową i magazynową,

c) badać legalność, rzetelność i prawidłowość dokumentów finansowych,

d) kontrolować kasę,

e) kontrolować magazyn,

f) kontrolować ewidencję majątku szkoły (wyposażenia i zbiorów bibliotecznych)

3) Kierownik szkolenia praktycznego ma prawo :

a) właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami podejmować decyzje dotyczące spraw uczniów (zwolnienia, usprawiedliwienia, nagrody, kary) w porozumieniu z nauczycielami praktycznej nauki zawodu,

b) uczestniczyć w obradach kolektywu kierowniczego szkoły,

c) prowadzić nadzór pedagogiczny nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

d) wydawać zalecenia pokontrolne podległym pracownikom.

 

§ 7

Pracownicy nie będący nauczycielami

1. Pracownikami Zespołu szkół nie będącymi nauczycielami są :

a) pracownicy administracji obsługującej sekretariat i księgowość,

b) pracownicy obsługi

2. Za zgodą organu prowadzącego w zespole mogą być tworzone inne stanowiska administracyjno-obsługowe wynikające ze specyfiki szkoły.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

2. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Sprawy nie zawarte w niniejszym statucie regulują zapisy statutów szkół wchodzących w skład zespołu.

4. W przypadku kolizji postanowień niniejszego statutu ze statutami poszczególnych szkół stosuje się postanowienia Statutu Zespołu.

 

 

 

 

Tekst jednolity statutu uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 25 października 2012r.

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

 1. Ocenianiu podlegają:

-        osiągnięcia edukacyjne ucznia

-        zachowanie ucznia

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a.     poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b.     pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c.      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d.     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e.     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a.    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b.      ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

c.      ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,

d.      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

 1. Ocenianie pełni funkcję:

a.      diagnostyczną,(monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb),

b.     klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu).

 1. Przedmiotem oceny jest:

a.     zakres opanowanych wiadomości,

b.     rozumienie materiału naukowego,

c.     umiejętność w stosowaniu wiedzy,

d.    kultura przekazywania wiadomości,

e.    systematyczność pracy ucznia.

 1. Oceny dzielą się na:

a.    bieżące (cząstkowe),

b.    klasyfikacyjne śródroczne,

c.    klasyfikacyjne końcoworoczne.

7.      Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według następującej skali

Nr

Ocena słowna

ocena cyfrowa

skrót

1

celujący

6

cel

2

bardzo dobry

5

bdb

3

dobry

4

db

4

dostateczny

3

dst

5

dopuszczający

2

dop

6

niedostateczny

1

ndst

 1. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali

Nr

Ocena słowna

skrót

1

wzorowe

wz

2

bardzo dobre

bdb

3

dobre

db

4

poprawne

pop

5

nieodpowiednie

ndp

6

naganne

nag

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wychowawcy dysponują standardami wymagań egzaminacyjnych dla danego typu szkoły (wgląd w wyżej wymienione dokumenty może mieć każdy uczeń i jego rodzic):

a.       uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu,

b.     rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu (pisemne potwierdzenie w dzienniku),

c.       rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

a.       uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,

b.      rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu (pisemne potwierdzenie w dzienniku).

 1. Poprzez specyficzne trudności w uczeniu rozumie się trudności odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

II. ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH l KRYTERIA OCENIANIA

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

Wymagania podstawowe(P) – zawierają wymagania konieczne (K) i podstawowe (P)

Wymagania ponadpodstawowe (PP) - zawierają wymagania rozszerzające (R) i dopełniające (D)

Wymagania wykraczające (W) – zawierają treści spoza wymagań programowych.

Wymagania wykraczające zawierają w sobie wymagania ponadpodstawowe, te zaś zawierają wymagania podstawowe.

Ocenę dopuszczającą powinien otrzymać uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące 40% - 60% wymagań podstawowych, zaś ocenę dostateczną uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 60% wymagań podstawowych.

Ocenę dobrą powinien otrzymać uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące do 75% wymagań ponadpodstawowych, zaś ocenę bardzo dobrą uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 75% wymagań ponadpodstawowych.

Ocenę celującą powinien uzyskać uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności zawarte w wymaganiach wykraczających.

Wymagania stawiane uczniom są opracowane zgodnie z przedstawioną poniżej taksonomią celów.

Poziom

Kategoria celu

Czynności ucznia

WIADOMOŚCI

Zapamiętanie wiadomości

Przypomnienie sobie pewnych terminów, faktów, praw i teorii naukowych. Wiąże się to z elementarnym poziomem rozumienia tych wiadomości; uczeń nie powinien ich mylić ze sobą ani zniekształcać.

 

 

Zrozumienie wiadomości

Przedstawienie wiadomości w innej formie niż były zapamiętane, porządkowanie i streszczanie, czynienie podstawą prostego wnioskowania.

UMIEJĘTNOŚCI

Stosowanie wiadomości
w sytuacjach typowych

Praktyczne posługiwanie się wiadomościami wg podanych uprzednio wzorów. Cel, do którego wiadomości mają być stosowane, nie powinien być bardzo odległy od celów osiąganych w toku ćwiczeń szkolnych.

Stosowanie wiadomości
w sytuacjach

problemowych

Formułowanie problemów, dokonywanie analizy i syntezy nowych zjawisk, formułowanie planu działania, tworzenie oryginalnych przedmiotów i wartościowanie przedmiotów wg pewnych kryteriów.

 

 1. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

Stopień wymagań

Zakres celów

Konkretne określenie (czasowniki operacyjne)

K

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania.

Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości.

Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.

Ø  nazwać,

Ø  zdefiniować,

Ø  wymienić,

Ø  zidentyfikować,

Ø  wyliczyć,

Ø  wskazać.

P

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania

Ø  wyjaśnić,

Ø  streścić,

Ø  rozróżnić,

Ø  zilustrować.

R

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów.

Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.

Ø  rozwiązać,

Ø  zastosować,

Ø  porównać,

Ø  sklasyfikować,

Ø  określić,

Ø  obniżyć,

Ø  konstruować,

Ø  narysować,

Ø scharakteryzować,

Ø  zmierzyć,

Ø wybrać sposób,

Ø  zaprojektować,

Ø  wykreślić.

D

Opanowanie przez ucznia umiejętności formowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.

Ø  udowodnić,

Ø  przewidzieć,

Ø  ocenić,

Ø  wykryć,

Ø  zanalizować,

Ø  zaproponować,

Ø  zaplanować.

 

 1.  

a.       Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

b.     Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

c.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

III.SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ l POSTĘPÓW UCZNIÓW

III.1. Formy i metody

            -     test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych z gimnazjum

            -     odpowiedź ustna,

            -     dyskusja,

            -     wypracowanie,

            -     sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału),

            -     praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

            -     praca klasowa sumatywna (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

            -     test,

            -     referat,

            -     praca w grupach,

            -     praca samodzielna,

            -     praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.,

            -     testowanie sprawności fizycznej,

            -     ćwiczenia praktyczne,

            -     ćwiczenia laboratoryjne,

            -     pokaz,

            -     prezentacje indywidualne i grupowe,

            -     prace projektowe,

            -     opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

            -     wytwory pracy własnej ucznia,

            -      obserwacja ucznia,

            -      rozmowa z uczniem,

            -      sprawdzian wykonania pracy domowej,

            -      aktywność w zajęciach.

 

III.2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

 1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:

-        obiektywizm,

-        indywidualizacja,

-        konsekwencja,

-        systematyczność,

-        jawność.

 1. Punktem wyjścia do analizy postępów ucznia jest sprawdzian kompetencji ucznia przeprowadzony na początku roku szkolnego w klasie pierwszej.
 2. Prace klasowe zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej.
 3. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.
 4. Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.
 5. Nauczyciel nie może zrobić następnej pracy klasowej przed oddaniem i omówieniem poprzedniej.
 6. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 lub 2 godziny zajęć tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych. Jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
 7. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
 8. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i w czerwcu.
 9. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną, końcoworoczną) należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.
 10. Okres świąt i ferii powinien być wolny od pisemnych prac domowych.
 11. Uczniowie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, mają prawo wyboru formy sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna.

III.3. Częstotliwość sprawdzania

 1. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi).
 2. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe (z zastrzeżeniem, że sumatywne prace z j. polskiego i matematyki nie mogą odbyć się w tym samym tygodniu).
 3. Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych; jeżeli przedmiot realizowany jest w więcej niż 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z czterech ocen cząstkowych uwzględniające różne sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

III.4. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów

 1. Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego.
 2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.
 3. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 4. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni.
 5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczną może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły na skutek zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie wniesionych do dyrektora szkoły, wg zasad określonych w Rozporządzeniu MENiS z dn. 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania...z późniejszymi zmianami.
 6. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.

III.5. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów

 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
 2. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków ,,+", ,,-".
 3. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków: (+) plusy za aktywność,.

Ustala się obowiązujące dla wszystkich przedmiotów szkolnych następujące normy ilościowe stosowania tych znaków:

(+) plusy za aktywność:

-        5 w semestrze stopień bardzo dobry,

-        4 w semestrze stopień dobry,

-        3 w semestrze stopień dostateczny lub rezygnacja z oceny,

-        2 w semestrze stopień dopuszczający lub rezygnacja z oceny,

-        za jeden plus nie przewiduje się stopnia.

 1. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

-        nieobecność ,,nb"

-        nieprzygotowanie ,,np"

-        nie ćwiczący „nc"

-        „+”, „-

-        x – nie oceniono

-        n – nieklasyfikowany

-        z – zwolniony

 1. Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:

-        zakres materiału,

-        data,

-        forma oceniania.

 1. W szkole obowiązuje jednolita punktacja dotycząca oceny testów i sprawdzianów pisemnych:

Niedostateczny 0 % - 29 %

dopuszczający 30 % - 49 %

dostateczny 50 % - 69 %

dobry 70 % - 85 %

bardzo dobry 86 % - 100 %

celujący - uczeń otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie z poziomu wykraczającego, z wyjątkiem próbnych egzaminów, zawodowych, gdzie stosuje się punktację zgodną z kryteriami CKE.

 1. Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym.

8.     Uczniowie, którzy otrzymali ze sprawdzianu pisemnego ocenę niesatysfakcjonującą lub niedostateczną mają prawo do jego poprawy zgodnie z wymaganiami Przedmiotowych Systemów Oceniania. Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną.. Poprawa sprawdzianu pisemnego musi odbyć się wciągu dwóch tygodni od dnia zwrócenia sprawdzianu pisemnego. Do dziennika lekcyjnego wstawiana jest pierwsza ocena z pracy klasowej oraz ocena z poprawy. Ze względów społeczno – wychowawczych należy brać pod uwagę do ustalania stopni okresowych stopień pierwotny i z poprawy.

 1. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

 

IV. SPOSOBY l ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW l RODZICÓW O POSTĘPACH l OSIĄGNIĘCIACH.

Oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania wystawiane są zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Zachowania (Załącznik nr 1) po wcześniejszym zapoznaniu uczniów i ich rodziców z ww. regulaminami przez wychowawców, co jest potwierdzone podpisami w dzienniku szkolnym.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 4 razy w roku szkolnym
 6. Na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowaniu tego w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców i odnotowuje to w dzienniku.
 7. Na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz uzyskać pisemne potwierdzenie rodzica (prawnego opiekuna) o przekazanej informacji.
 8. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i nie wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa uczniów), mogą odbywać się z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rozmowy z rodzicami, gdy zajdą w/w okoliczności.
 9. Po zakończeniu l semestru nauki w lutym dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do publicznej wiadomości uczniów oraz rodziców - na wywiadówce.
 10. Zgodnie z planem pracy szkoły odbywają się zebrania z rodzicami prowadzone przez wychowawców klas. Obecność nauczycieli uczących w danych klasach w czasie zebrań z rodzicami możliwa jest na wniosek uczących lub rodziców.

 

V. KLASYFIKOWANIE

 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

a.      śródroczne - za l okres , przed pierwszą turą ferii zimowych a wynikającą z kalendarza roku szkolnego ( nie później niż do 20 stycznia ).

b.      końcoworoczne - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w WSO, oraz oceny zachowania.
 2. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania, według skali określonej w WSO.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania - wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w danej klasie. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie przyjmuje łączne wyniki klasyfikacji uczniów
 4. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania ustalona zgodnie z WSO, nie mogą być uchylone lub zmienione drogą administracyjną.
 5. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

a.    w przypadku organizowania praktyk zawodowych u pracodawcy – opiekun praktyk zawodowych lub kierownik szkolenia praktycznego

b.      w pozostałych przypadkachnauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne.

 1. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się w stopniach według skali określonej w WSO
 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
 3. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych z których został zwolniony.
 4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli nie możliwe jest ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych w przypadku zwolnienia ucznia z tych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona”.

a.      Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, , z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

b.    W przypadku ucznia, o którym mowa w punkcie 10a posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenie.

c.      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 1. Uczeń, który jest nieklasyfikowany w I półroczu, jest zobowiązany w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne uzupełnić zakres materiału w terminie określonym przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym po I semestrze.
 2. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a.      realizujący indywidualny tok lub program nauki,

b.      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

c.      zmieniający typ szkoły lub profil klasy, w przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania, z wyjątkiem wychowania fizycznego.

  16. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu    klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ocenę ustala nauczyciel - egzaminator.
 2. Uczeń ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (P, PP) obejmujących pytania egzaminacyjne.
 3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 4. Uczniowi szkoły zawodowej, nie klasyfikowanemu z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem technologii informacyjnej i zajęć praktycznych z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

-        skład komisji,

-        termin egzaminu,

-        pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne),

-        wynik części pisemnej i ustnej oraz ocenę.

Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a.     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

b.     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.23 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia.
 2. W skład komisji wchodzą::

a.       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-       dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

-       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b.      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-       dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

-       wychowawca klasy,

-       wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-       pedagog,

-       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-       przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.25 podpunkt 1 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a.     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b.    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wyniki głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa pkt. 23 podpunkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Przepisy pkt. 22 – 29 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

VI. EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a.      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b.      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjnejako egzaminujący,

c.       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjnejako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w p. 6b. może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września).

VII. PROMOWANIE

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, oraz spełnił wymogi odnośnie oceny końcoworocznej zachowania sprecyzowane w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania Zachowania.

a.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne.
 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, oraz spełnił wymogi odnośnie oceny końcoworocznej zachowania sprecyzowane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zachowania.
 3. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

VIII. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych zawartych w Załączniku nr 2 „Prawa i obowiązki uczniów ZSP nr 6”
 2. W szkole dokonuje się oceniania zachowania wg „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zachowania” stanowiącego Załącznik nr 1.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania…z późniejszymi zmianami.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22 listopada 2010r.

 

Załącznikami do powyższego Regulaminu są:

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zachowania
 2. Prawa i obowiązki uczniów ZSP nr 6

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

w maju 2013 roku.

 

LITERATURA

1. Rocznik ‘70 kontra rocznik ’80, czyli sposoby ukazania Pokolenia X i Pokolenia Y w twórczości literackiej. Omów na wybranych przykładach.
2. Różne ujęcia postaw człowieka końca wieku XIX wobec wartości. Omów na wybranych przykładach.
3. Jednostka a władza absolutna. Rozwiń temat, prezentując jego różne ujęcia na podstawie wybranych przykładów literackich.
4. Ukaż różne obrazy miasta w twórczości wybranych pisarzy (np. A. Mickiewicza, B. Prusa, Wł. Reymonta).
5. Różne sposoby kreacji narratora i jego funkcje w dziełach literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
6. Sposoby ujęcia motywu prometejskiego w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.                                                       
7. Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w życiu postaci literackich. Omów odwołując się do wybranych utworów.
8. Sposoby literackiego ujęcia relacji między małżonkami. Omów na wybranych przykładach.
9. Konflikt pokoleń. Omów temat na wybranych utworach literackich i publicystycznych różnych epok.
10. Motyw lekarza w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
11. Bohater dotknięty szaleństwem. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
12. Polaków portret własny, czyli ocena społeczeństwa polskiego w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach różne ujęcia tematu.
13. Epizod tomaszowski i inowłodzki J. Tuwima. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów poety.
14. Komedie A. Fredry wobec romantyzmu i tradycji klasycystycznej. Omów problem na podstawie wybranych utworów.
15. Przedstaw obraz rodziny w wybranych utworach literackich.
16. Metamorfozy bohaterów literackich – przyczyny i skutki. Analiza wybranych utworów.
17. Różne funkcje przyrody w utworach literackich. Ukaż problem na wybranych przykładach.
18. Ukaż sposoby wykorzystywania motywów snu, wizji i proroctwa w wybranych utworach literackich.
19. Polskie obrzędy, obyczaje utrwalone w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
20. Analizując wybrane utwory literatury polskiej od XIX w. do współczesności, scharakteryzuj zawarte w nich obrazy małych ojczyzn.
21. Hiob naszych czasów. Omów sposoby ujęcia motywu cierpienia w literaturze powojennej.
22. Romantyczny indywidualizm i jego odmiany. Omów problem, odwołując się
do wybranych utworów literackich różnych epok.
23. Drogi ucieczki od zła tego świata w literaturze różnych epok. Analiza wybranych utworów.
24. Motywy mitologiczne i ich funkcje w wybranych utworach różnych epok.
25. Motywy biblijne i ich funkcje w wybranych utworach różnych epok.
26. Heroiczna koncepcja młodości i „choroba wieku” w wybranych utworach polskiego romantyzmu. Przedstaw problem na wybranych przykładach.  
27. Sposoby ujęcia motywu przebaczenia w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
28. Sposoby ujęcia motywu franciszkańskiego w literaturze XIX i XX wieku.
Omów na wybranych przykładach.
29. Zanalizuj ujęcia motywu pracy w wybranych utworach literackich różnych epok.
30. Przenikanie się filozofii i literatury. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.
31. Obraz dziecka w literaturze. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i (lub) obcej.
32. Język ezopowy w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
33. Etos rycerza – jego kontynuacje i demaskacje. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.
34. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów.
35. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania takich portretów i omów ich funkcje.
36. Mitologizacja rzeczywistości w dziełach wybranych twórców. Przedstaw różne ujęcia.
37. Folklor jako źródło inspiracji dla pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.
38. Różne sposoby ujęcia motywu zemsty w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
39. Polska literatura patriotyczna i jej rola w dziejach narodu. Omów różne ujęcia tematu
na wybranych przykładach.
40. Koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim
a. i romantycznym. Analiza wybranych dzieł.
41. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory.
42. Omów, na przykładzie znanych Ci utworów, cechy poetyki renesansowej i barokowej.
43. Scharakteryzuj oryginalność filozofii życiowej i kształtu artystycznego bajek Ignacego Krasickiego na tle europejskiej i polskiej tradycji gatunku.
44. Sposoby ujęcia motywu tęsknoty w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.
45. Jak rodzi się zbrodniarz? Omów problem na przykładzie wybranych  utworów literackich.
46. Słynne spory literackie. Na podstawie wybranych przykładów wykaż, że miały one istotny wpływ na programy artystyczne poszczególnych epok.
47. Odwołując się do wybranych utworów ukaż romantyczny rodowód bohaterów polskiej literatury .
48. Fantastyka jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów różne ujęcia na wybranych przykładach.
49. Analiza ludzkich postaw i zachowań w obliczu wojny i okupacji na podstawie wybranych utworów literackich.
50. Po obu stronach muru. Skonfrontuj różne spojrzenia na getto żydowskie zawarte
a. w wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury współczesnej.
51. Ukaż portrety Żydów i świat ich kultury zawarte w wybranych tekstach literackich.    
52. Sposoby ujęcia motywu arkadyjskiego w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.
53. Motywy horacjańskie w wybranych utworach renesansu i epok późniejszych – omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych tekstów literackich.
54. Sposoby osiągania komizmu i jego funkcje w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach
55. Matka – Polka, kobieta – anioł, kobieta – demon. Porównaj utrwalone w literaturze archetypy bohaterek, odwołując się do wybranych tekstów kultury romantycznej i młodopolskiej.
56. „Carpe diem” – przedstaw różne sposoby opiewania radości życia i urody świata w wybranych utworach literackich.
58. Różne sposoby ukazywania miłości w literaturze. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych utworów.
59. Biografia jako klucz do odczytania twórczości wybranego pisarza lub poety.
60. Przedstaw i omów na dowolnych przykładach literackich drogi kariery bohaterów różnych epok.
61. Witkacy jako człowiek teatru – zaprezentuj dowolne dramaty, zwracając uwagę na ich walory sceniczne.
62. Marzyciele oraz realiści, bohaterowie dziewiętnastowiecznej literatury polskiej i obcej – omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
63.    Echa baroku w polskiej poezji XX-wiecznej. Omów różne ujęcia tematu, odwołując się
do wybranych przykładów.
64.    Przedstaw przemiany struktury powieści dwudziestowiecznej na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
65.    Sposoby ujęcia motywu „non omnis moriar” w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.
66.    Poezja jako narzędzie walki z systemem totalitarnym – omów zjawisko, odwołując się
do dowolnych dzieł powstałych po drugiej wojnie światowej.
67. Poszukiwanie sensu życia, najważniejsze pytania, dylematy moralne postaci – rozważ temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
68. Różnorodne ujęcia motywu utopii w dowolnych utworach literackich – omów to zagadnienie.
69. Pisarze i poeci o własnej twórczości – omów stosunek literatów do własnych dokonań, odwołując się do wybranych utworów.
70. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci. Omów różne ujęcia tematu na podstawie przykładów literatury wieków dawnych.
71. Na dowolnych przykładach literatury polskiej i obcej omów różne sposoby ukazywania wojny.
72. Różne kreacje bohaterów, dla których honor był wartością najwyższą. Omów temat
na wybranych przykładach literackich różnych epok.
73. Dziennik i pamiętnik w literaturze – przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
74. Od Safony do Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Analizując wybrane utwory, przedstaw poetyckie sposoby ukazywania tematyki miłosnej.
75. Między obowiązkiem walki ze złem a pokusą urody życia - zanalizuj wybory bohaterów różnych epok.
76. Buntownicy i konformiści – zaprezentuj wybranych bohaterów literackich i oceń ich postawy.
77. Dekalog odwrócony. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej
78. Poezja współczesna o świecie, w którym żyjemy. Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych tekstów.
79. Myśl egzystencjalna i jej sposoby funkcjonowania w wybranych utworach literackich. Omów temat na wybranych przykładach.
80. Parabola – metodą objaśniania świata. Zinterpretuj tę konwencję, odwołując się do wybranych przykładów literackich
81. Postawa moralna kształtowana przez teksty Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta.
82. Literatura faktu. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby występowania tego zjawiska kulturowego XX wieku.
83. Literackie sposoby wykorzystania motywów sportowych. Omów na wybranych przykładach.
84. Afryka dla Europejczyka. Omów na podstawie wybranych dzieł literackie ujęcia Czarnego Lądu.
85. Słowa: „Lubię ludzi, cały ten świat... wszystko...” jako motto twórczości
Jana Twardowskiego. Omów na wybranych przykładach.

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Człowiek wobec natury. Przedstaw różne postawy odwołując się do tekstów kultury.

2. Symbolika stroju. Omów funkcje i ujęcia stroju, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np.: malarskie, rzeźbiarskie, teatralne i filmowe).

3. Sposoby wykorzystania technik ekspresjonistycznych w malarstwie, muzyce, poezji. Omów na wybranych przykładach.

4. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

5. Ukaż źródła kulturowe i literackie w cyklu filmowym G. Lucassa „Gwiezdne wojny”.

6. Różnorodne ujęcie motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

7. Rola inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

8. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach.

9. Język filmu i język literatury. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich i ich filmowych adaptacji.

10. Portret gospodarza i sposób jego kreowania w tekstach kultury różnych epok.

11. Literacka awangarda początku XX wieku i jej związki z malarstwem, teatrem, filmem i muzyką. Omów na podstawie dowolnych dzieł.

12. Impresjonizm w literaturze,  malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł Młodej Polski.

13. Symbolizm w dramatach i malarstwie S. Wyspiańskiego. Omów wybrane przykłady dzieł tego twórcy.

14. Synteza sztuk w literaturze modernistycznej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

15. Mistrzowie pędzla i ludzie pióra wobec polskich narodowych stereotypów. Rozważ problem na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich.

16. Dzieło literackie i inne teksty kultury źródłem inspiracji dla twórców reklamy. Omów temat na wybranych przykładach.

17. Omów różne przykłady adaptacji filmowych dramatów W. Szekspira.

18. Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.

19. Mitologia jako źródło inspiracji dla twórców literatury i innych tekstów kultury. Omów na wybranych przykładach.

20. Surrealizm w tekstach kultury XX wieku. Omów na przykładzie dowolnych dzieł.

21. Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze i innych tekstach kultury. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

22. Motyw tańca i jego funkcje w literaturze i dziełach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.

23. Różne odmiany adaptacji filmowych dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach.

24. Baśniowość i jej funkcja w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.

25. Różne ujęcia pejzażu w literaturze i innych dziełach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

26. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.

27. Kreacje femme fatale w literaturze i sztuce (np. w filmie, malarstwie, dziełach teatralnych). Przedstaw na wybranych przykładach.

28. Góry jako inspiracja dla twórczości literackiej i malarskiej. Omów temat, analizując celowo dobrany materiał.

29. Różnorodne sensy nagości w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie wykorzystując wybrane przykłady.

30. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł literackich i malarskich.

31. Inspiracje folklorem w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie analizując wybrane dzieła.

32. Orientalizm w literaturze i sztuce. Omów zjawisko i sposób jego funkcjonowania na podstawie wybranych dzieł.

33. Współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

34. Portret pokolenia w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

35. Świat jako teatr. Przedstaw sposoby ujęcia toposu w wybranych tekstach kultury.

36. Motywy orientalne w literaturze, malarstwie, muzyce i architekturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

37. Funkcja deformacji w sposobie przedstawiania bohaterów Witkacego i w portretach tworzonych przez artystę – omów temat, odwołując się do dowolnych dzieł.

38. Obecność tradycji literackiej we współczesnym kabarecie. Omów na wybranych przykładach.

39. Koncepcja piękna w literaturze, malarstwie i architekturze – dokonaj analizy wybranych przykładów.

40. Dawne i współczesne wersje motywu anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach różne ujęcia motywu.

41. Sposoby ukazania syna marnotrawnego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

42. Żywioły przyrody w ujęciu romantyków. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów malarskich i literackich.

43. Portret wybitnych indywidualności w literaturze i malarstwie romantyzmu. Porównaj wybrane przykłady.

44. Karykatura w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw jej funkcje na wybranych przykładach.

45. Elementy muzyczne w dziełach literackich. Omów ich znaczenie, odwołując się do dowolnych utworów.

46. Kultura kresowa jako tło i temat utworów literackich i filmowych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do dowolnych dzieł.

47. Język filmu i język literatury. Porównaj środki wyrazu dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji.

48. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

49. Polska klasyka literacka w filmach A. Wajdy. Omów wybrane przykłady.

50. Biesiada i kulinaria jako przejaw życia towarzyskiego. Przedstaw odwołując się do tekstów kultury z różnych epok.

51. Charakterystyczne typy bohaterów literackich i ich filmowe wcielenia. Omów na wybranych przykładach.

52. Motyw vanitas. Przedstaw i porównaj ujęcia literackie i malarskie.

53. Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.


JĘZYK

1. Wizja świata zawarta w żargonie młodzieżowym. Omów sposoby widzenia świata, odwołując się do wybranych przykładów wypowiedzi.

2. Wpływ języka mediów  i reklamy na świat odbiorcy. Omów na przykładach wybranych tekstów różne sposoby wywierania wpływu.

3. Omów charakterystyczne właściwości stylu cenionego przez Ciebie pisarza. 

4. Swoiste cechy języka współczesnych tomaszowian – opracuj temat na podstawie materiału językowego lokalnej rozgłośni, czasopism i własnych obserwacji.

5. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.

6. Magia i tabu w języku – omów problem na podstawie zgromadzonego materiału.

7. Omów charakterystyczne cechy języka sportowców na przykładzie wypowiadania się reprezentantów dowolnej dyscypliny.

8. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości –omów na podstawie dowolnych przykładów.

9. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie literatury współczesnej.

10. Metaforyka tytułów periodyków – zanalizuj wybrane przykłady i oceń, jakie relacje zachodzą między tytułem czasopisma a jego zawartością.

11. Różnice językowe trzech pokoleń. Zanalizuj zjawisko na podstawie swojej rodziny.

12. Porównaj język uczniowski bohaterów literackich pochodzących z różnych epok.

13. Rozważ, w jaki sposób wykorzystana jest gwara ludowa w tekstach współczesnych piosenek znanych zespołów.

14. Stylizacja środowiskowa jako sposób charakteryzowania postaci – omów zagadnienie na wybranych przykładach.

15. O sztuce przemawiania na przykładzie wybranych tekstów literackich – renesans, barok, oświecenie.

16. Dokonaj analizy wybranych tekstów ogłoszeń prasowych pod kątem ich zgodności  z normą językową.

17. Sposoby kreowania przestrzeni i czasu w twórczości wybranego artysty. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby wykorzystania środków

stylistycznych (np.: B. Prus, B. Schulz). 

18. Język Internetu. Scharakteryzuj i oceń, dokonując analizy zgromadzonego materiału językowego.

19. Niezbędne i zbyteczne zapożyczenia w języku uczniowskim – omów zagadnienie na przykładzie zebranego przez siebie materiału i opracowań naukowych.

20. Omów pochodzenie imion i nazwisk osób z twojego najbliższego otoczenia.

21. Omów funkcje neologizmów w wybranych utworach literackich.

22. Źródła i rodzaje błędów językowych – omów problem na podstawie języka dowolnych artykułów prasowych z ostatniego półrocza.

23. Ekspansja języka potocznego w najnowszej literaturze pięknej – omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.

24. Wpływy języków obcych na język polski – przedstaw zagadnienie na podstawie materiału językowego z dwóch wybranych epok.

25. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

26. Mowa potoczna jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach sposoby wykorzystania mowy potocznej w tekście literackim.

27. Sposoby tworzenia neologizmów i ich funkcje w twórczości wybranych poetów współczesnych.

28. Dokonaj analizy języka wybranych komentatorów (sprawozdawców) sportowych. 

29. Błędy językowe w mediach. Dokonaj ich klasyfikacji i ustal mechanizmy ich powstawania.

30. Funkcje nazw miejscowych w utworach literackich – rozwiń temat, odwołując się do zgromadzonego materiału.

31. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i osobowość.

32. Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości B. Prusa, J. Tuwima, M. Białoszewskiego. Zanalizuj celowo dobrane utwory.

33. Sposoby tworzenia neologizmów i ich funkcje w twórczości wybranych poetów współczesnych.

34. Dokonaj analizy języka wybranych komentatorów (sprawozdawców) sportowych.

35. Błędy językowe w mediach. Dokonaj ich klasyfikacji i ustal mechanizmy ich powstawania.

36. Jak mówią bohaterowie powieści historycznych? Zanalizuj proces archaizacji języka na dowolnych dziełach.

37. Przedstaw i omów przykłady stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok.

38. Etykieta językowa różnych czasów i środowisk. Zanalizuj wybrane, literackie (i nie tylko) przykłady.

39. Odmiany i formy komizmu słownego w potocznej polszczyźnie na podstawie wybranych dialogów filmowych – przedstaw problem, wykorzystując dzieła kinematografii polskiej ostatnich 30 lat.

40. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach).

41. Śmiech budowany słowem. Na wybranych przykładach omów mechanizmy językowe służące wywołaniu komizmu.                                                                            

 

  

 Opracowały:
mgr Ewa Kalbarczyk
mgr Katarzyna Jaworska
mgr  Agnieszka Suska