poniedziałek

 

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

 

10.30 - 12.30

 

 

10.00 - 13.00

 

09.30 - 13.30

 

09.30 - 11.30

12.30 - 14.00

 

 

-----------

W roku 2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, udzielana jest uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

W czwartek młodzież z klas 2LP, 3F, 3LP, 4F, 4LP i 4FG wzięła udział w warsztatach będących częścią projektu „Strefa Młodzieży” realizowanego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajęcia, prowadzone przez studentów uczelni, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tematyka warsztatów była następująca:

Motywacja i koncentracja: integracja, techniki motywacyjne, motywacja do nauki, sposoby na koncentrację;

Autoprezentacja: na maturze ustnej, na rozmowie kwalifikacyjnej, komunikacja werbalna i niewerbalna;

Ważny wybór: plany i marzenia;

Efektywna nauka.

 

Wszystkie tematy realizowano metodami aktywizującymi. Koordynatorem spotkania była pani Joanna Kobyłecka.

 

Warsztaty „Strefa Młodzieży”_1

W poniedziałek 23 lutego 2015 uczniowie klas: 2F, 3FG, 4F, 4G i 4LP uczestniczyli w warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Podczas 6 godzinnego spotkania odbyły się warsztaty dotyczące technik skutecznej nauki, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, motywacji i zarządzania czasem. Podczas zajęć uczniowie poznali techniki szybkiego i skutecznego zapamiętywania sprzyjające uczeniu, triki dzięki którym można osiągnąć sukces podczas występów publicznych np. na egzaminach ustnych i rozmowach kwalifikacyjnych, techniki sprzyjające walce ze stresem. Uczniowie wykonywali różne ćwiczenia m.in. na podniesienie samooceny i koncentrację przed nauką. Omówiono również znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontaktach z drugim człowiekiem. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach proponowanych przez prowadzących. Koordynatorem spotkania była pani Joanna Kobyłecka.

warsztaty psychoedukacyjne 20150226 1057413758Zapraszam do galerii:

Warsztaty psychoedukacyjne