Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach otrzymanej dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku szkolnym 2019/2020 Biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór o nowe książki. Zakupiono 1035 woluminów za kwotę 15034,17 zł. Zorganizowano także kilka wydarzeń promujących czytelnictwo m.in. Narodowe Czytanie, głośne czytanie poezji i prozy, czytanie przedszkolakom, konkurs czytelniczy.

Kuratorium Oświaty w Łodzi, realizując na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przyznało Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim w roku 2019 dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 15 000 zł  (12 000 zł z programu oraz 3 000 zł jako wkład własny od organu prowadzącego). Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. Program składa się z 3 priorytetów. Biblioteki szkolne realizują Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.