Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-01-25
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • strona zawiera odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo
  • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo
  • część plików do pobrania nie jest dostępna cyfrowo – zostały one umieszczone przed wejściem w życie ustawy i będą udostępnione w sposób alternatywny.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-07.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa – Anita Kurpińska,
  • adres e-mail – zsp6tomaszow@wp.pl,
  • numer telefon – 44 723-77-19

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. ma jedną siedzibę na ulicy Strefowej 3.

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Strefowej 3. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Do budynku można dojechać przez bramę wjazdową z furtką z ul. Strefowej, przed wejściem znajdują się miejsca parkingowe brak miejsc dla osób dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku szkoły znajduje się powyżej poziomu chodnika – 3 stopnie, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Do udzielenia informacji przy wejściu głównym jest upoważniony pracownik sekretariatu szkoły, jest podgląd monitoringu CCTV obejmujący wejście główne, korytarze na każdej kondygnacji, klasy, teren wokół szkoły.

Budynek składa się z 2 kondygnacji i na każdym poziomie znajduje się korytarz.(parter, 1 piętro). Aby dostać się na korytarz na 1 piętro należy pokonać schody – brak wind.

W korytarzu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Za budynkiem szkoły znajduje się parking – brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości; skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content