Ekopracownia

Szkolny konkurs wiedzy ekologicznej

28 lutego odbył się w ZSP nr 6 Szkolny konkurs wiedzy ekologicznej. Do konkursu przystąpili uczniowie klasy 2F, 3FoF oraz 3LSP. Łącznie 16 uczniów. Najwyższą liczbę punktów zdobył Kamil Adamiec z klasy 2F, tuż za nim wysokie noty osiągnęło 3 uczniów: Wiktoria Karp, Filip Molsa z klasy 3FoF oraz Natalia Wawrzyńczyk z klasy 3LSP. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie i gratulujemy wysokich wyników. Konkurs przygotował nauczyciel geografii p. Anna Porczyk.

Olimpiada ekologiczna 2023

9 stycznia uczniowie czwartych klas wzięli udział w podstawowym etapie Ogólnopolskiej XXXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Do udziału w olimpiadzie zgłosiło się 29 osób: 7 uczniów z klasy 4FN, 12 uczniów z 4FoN oraz 10 uczniów z 4GN. Największą liczbę punktów zdobyli następujący uczniowie:

I miejsce – Zuzanna Gemzała 4GN,

II miejsce – Miłosz Kubiak 4GN,

III miejsce –  Patrycja Bednarska i Zuzanna Grzelczak z 4FN.

Działania w eko-pracowni w pierwszym półroczu

Podczas I półrocza 2022/2023 na lekcjach geografii w nowej eko-pracowni uczniowie korzystali z zakupionych pomocy dydaktycznych m. in. z tellurium, atlasów.

Uczniowie klas plastycznych wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Moje najbliższe”, w ramach którego przedstawili piękno przyrody powiatu tomaszowskiego.

Pracownię pokazaliśmy także uczniom klas ósmych szkół podstawowych, którzy odwiedzili naszą szkołę w czasie Mikołajkowego Dnia Otwartego.  W pracowni ekologicznej odbywało się wówczas stereoskopowe powiększanie skał i minerałów. Można było obejrzeć różnego rodzaju okazy skalne np. magmowe, osadowe i metamorficzne. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się skała magmowa głębinowa czyli granit drobnokrystaliczny i grubokrystaliczny.

Wizyta w tomaszowskiej oczyszczalni ścieków

28 października uczniowie klasy 1LSPa oraz 2F w ramach realizacji zagadnień ekologicznych na lekcjach geografii i biologii zwiedzali oczyszczalnię ścieków przy ulicy Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki przeprowadzonej w latach 2012-2015 modernizacji oczyszczalnia stała się jedną z najnowocześniejszych w Europie. Odbiera ścieki bytowe i przemysłowe z miasta oraz regionu, które po oczyszczeniu trafiają do rzeki Pilicy. Jej zmodernizowanie przyczyniło się do lepszej ochrony obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w obrębie naszego powiatu. Młodzież wraz z opiekunami p. Joanną Kobyłecką i p. Anną Porczyk prześledziła kolejne etapy oczyszczania ścieków od mechanicznego po biologiczne prowadzone przy pomocy bakterii tworzących osad czynny.

Uroczyste oddanie ekopracowni w sali nr 102 – Nasze Ekologiczne Pracownie

W dniu 9 listopada 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się otwarcie pracowni ekologicznej. Została ona utworzona dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 41 761 zł oraz wkładu własnego Powiatu Tomaszowskiego – 5 000 zł. Łączna wartość zadania to kwota  46 761 zł. Eko-pracownia została wyposażona w tablicę multimedialną, komputer, nowoczesny sprzęt audiowizualny i nagłaśniający. Oprócz podstawowego wyposażenia, jakim są meble, zyskała także pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotu geografia m.in. atlasy geograficzne, globusy, mikroskopy, kompasy, stację pogodową, kwasomierz, modele: jaskini krasowej, obieg wody w przyrodzie, rowy i zręby tektoniczne a także plansze dydaktyczne. Głównym celem powstania pracowni była potrzeba sprostania wyzwaniom XXI wieku. Chcemy wykształcić wśród uczniów postawy proekologiczne. Zamierzamy zainteresować uczniów problemami otaczającego nas środowiska przyrodniczego, na które człowiek poprzez swoje działania wpływa negatywnie. W dzisiejszym spotkaniu oprócz Dyrektora i Wicedyrektora szkoły udział wzięli: Wojciech Miedzianowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu, Elżbieta Łojszczyk oraz Marek Kubiak – Członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.  Fotorelacja: Wiktoria Wójciak, Milena Stachecka.

Ekopracownia 2022

Już od 1 września roku szkolnego 2022/2023 uczniowie uczą się w nowej pracowni, która została oddana do użytku 26 sierpnia 2022 r.  Ekopracownia powstała ze środków organu prowadzącego oraz ze środków pozyskanych w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączna wartość wykonanej inwestycji to 46 761 zł. Podczas ferii letnich w sali trwały prace remontowe. Z funduszu remontowego szkoły została wykonana posadzka, natomiast z pozyskanych środków wykonano pozostałe prace tj. malowanie ścian, przyklejenie tapety oraz wymiana oświetlenia. Dzięki konkursowi do pracowni zakupiono nowe meble: stoliki i krzesła uczniowskie, szafy, biurko i fotel dla nauczyciela. Sala została wyposażona w tablicę multimedialną, sprzęt komputerowy, audiowizualny i nagłaśniający. Zakupiono także rośliny doniczkowe oraz pomoce dydaktyczne do nauczania geografii m.in. globusy, atlasy geograficzne, plansze dydaktyczne, mikroskopy, lupy, kompasy, modele np. jaskini krasowej.

Wycieczka do Rezerwatu Spała i oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz.

Uczniowie z klas 2FG i 3FG wzięli udział w zajęciach terenowych po rezerwacie Spała, które poprowadził pan Szymon Kielan – pracownik Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Rezerwat utworzono dla ochrony fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem występującej tam jodły. Stanowi on pozostałość po naturalnej fitocenozie leśnej jaka panowała w dawnej Puszczy Pilickiej. Podczas zajęć uczniowie poznali gatunki roślin charakterystyczne dla lasów grądowych, z uwzględnieniem gatunków chronionych. Przewodnik opowiedział również o występujących w rezerwacie gatunkach grzybów, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Przedstawił formy ochrony czynnej realizowane w rezerwacie i zwrócił uwagę na drzewa będące pomnikami przyrody. Młodzież przeszła szlakiem wzdłuż rzeki Pilicy by obejrzeć charakterystyczną „sosnę na szczudłach” – drzewo, które wskutek erozji brzegu swoje korzenie przekształciło w palowe podpory. Kolejnym punktem zajęć było zwiedzenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej w Tomaszowie Maz., która dzięki modernizacji stała się jedną z najnowocześniejszych w Europie. Oczyszczalnia odbiera ścieki bytowe i przemysłowe z regionu, które po oczyszczeniu trafiają do rzeki Pilicy. Jej zmodernizowanie przyczyniło się lepszej ochrony obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w obrębie naszego powiatu. Młodzież prześledziła kolejne etapy oczyszczania ścieków od oczyszczania mechanicznego po biologiczne prowadzone przy pomocy bakterii tworzących osad czynny. Następnie zapoznała się z funkcjonowaniem laboratorium, w którym są wykonywane analizy fizyko-chemiczne ścieków i wody oraz badania mikrobiologiczne wody. 

Zajęcia z biologii na poziomie rozszerzonym

Podczas zajęć powtórzeniowych uczniowie przełożyli wiedzę podręcznikową dotyczącą budowy anatomicznej i fizjologii kręgowców na praktykę. Młodzież miała niepowtarzalną okazję by dotknąć wnętrza nerek i serca ssaka, obejrzeć zastawki, porównać grubość ścian w lewej i prawej komorze serca, czy sprawdzić, że płuca ssaka zanurzone w wodzie nie toną ze względu na obecność powietrza zalegającego.

Dzień otwarty w ekopracowni nr 3

Goście, którzy odwiedzili naszą szkołę podczas dnia otwartych drzwi zapoznali się z wyposażeniem ekopracowni. Chętni uczyli się techniki mikroskopowania i posługiwania się nowoczesnymi mikroskopami optycznymi. Następnie obserwowali preparaty mikroskopowe z zakresu botaniki, zoologii oraz anatomii człowieka. Podczas zajęć w ekopracowni można było również zagrać w gry sprawdzające wiedzę o budowie kości i szkieletu człowieka oraz popracować nad właściwym ułożeniem organów na modelu tułowia ludzkiego. 

Wycieczka krajoznawcza po Sulejowskim Parku Krajobrazowym

25 maja odbyła się wycieczka krajoznawcza po Sulejowskim Parku Krajobrazowym, w której wzięli udział uczniowie z klas 1FoG, 1LP i 1F. W Sulejowie Podklasztorzu młodzież zwiedziła muzeum w opactwie Cystersów mieszczące się w kapitularzu z gotyckim krużgankiem. W kapitularzu wyeksponowano cenne obiekty związane z historią zakonu np. obraz  Kazimierza Sprawiedliwego, tryptyk z I poł. XVI w. i liczne szaty liturgiczne. Można było podziwiać sklepienie krzyżowo-żebrowe wsparte tylko na jednej kolumnie oraz bogatą kamieniarkę np. znajdujący się na wspornikach orzeł jagielloński czy krzyż węgierski. Dalsza część wycieczki sprzyjała poznaniu bogactwa przyrodniczego najbliższych okolic Tomaszowa Maz. istniejących dzięki rzece Pilicy. Młodzież, pod kierunkiem pana Macieja Sobańskiego – pracownika Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, odwiedziła rezerwat przyrody Niebieskie Źródła, tamę w Smardzewicach oraz Groty Nagórzyckie – pomnik przyrody nieożywionej. Przewodnik opowiedział uczniom o formach ochrony przyrody w Polsce. Zwrócił uwagę na unikatowość Niebieskich Źródeł, ich florę, faunę i potrzebę objęcia tych terenów ściślejszą ochroną ze względu na bliskość miasta. Następnie młodzież poznała historię powstania Zalewu Sulejowskiego. Jego teren jest siedliskiem wielu gatunków ptaków, które gnieżdżą się na wyspach i mokradłach oraz różnych gatunków ryb. Od strony wschodniej i północno – zachodniej otaczają go zwarte kompleksy borów sosnowych. Zwrócono uwagę, że intensywne użytkowanie rekreacyjne, błędy konstrukcyjne i  nadmierna gospodarka człowieka przyczyniają się do zanieczyszczenia i dewastacji tych obszarów. Wycieczkę zakończyło zwiedzenie 160 metrowej podziemnej trasy turystycznej w Grotach Nagórzyckich. Stanowią one pozostałość po dawnej podziemnej kopalni piasku szklarskiego, który był tu pozyskiwany od końca XVIII wieku. Złoże tego śnieżnobiałego surowca powstało sto milionów lat temu w epoce kredy. Zdaniem geologów, w tych okolicach doszło do wynurzenia się dna morskiego, zaś tworzące je piaski przywędrowały aż z terenów obecnych Gór Świętokrzyskich.

Prelekcja „Fauna i flora Parków Krajobrazowych. Formy ochrony przyrody”

Uczniowie z klas 1LP i 2LP wzięli udział w prelekcji na temat form ochrony przyrody oraz flory i fauny Spalskiego, Sulejowskiego i Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie poprowadził pan Szymon Kielan – pracownik Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Uczniowie poznali szczególnie cenne okazy paprotników, roślin naczyniowych, bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków, ssaków oraz grzybów wpisanych do Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych i chronionych, które można spotkać na terenach Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Prelekcja „Charakterystyka lasów dawnej Puszczy Pilickiej z uwzględnieniem obszarów szczególnie chronionych”

Uczniowie z klas 1FoG i 2Fo uczestniczyli w prelekcji na temat „Charakterystyka lasów dawnej Puszczy Pilickiej z uwzględnieniem obszarów szczególnie chronionych”, którą poprowadził pan Szymon Kielan pracownik Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z formami ochrony przyrody realizowanymi na terenie naszego województwa tj. ochroną indywidualną, obszarową i gatunkową. Prowadzący scharakteryzował różne typy zbiorowisk leśnych występujące w kompleksie lasów spalskich np. lasy dębowe (lub z dominacją dębów) w okolicach Konewki i Spały, lasy jesionowo – olszowe i olszowe bagienne w uroczysku Ciebłowice, nad Pilicą w rejonie Spały i koło Żądłowic oraz stare, nawet 200-letnie drzewostany sosnowe i sosnowo – dębowe w uroczysku Konewka i w okolicach Spały.

Struktura, funkcjonowanie i ochrona lasów w Polsce – wykład na Wydziale Leśnictwa Filii Uniwersytetu Łódzkiego

26 kwietnia 2017 r. uczniowie z klas 1F i 3FG wysłuchali wykładu na temat gospodarki leśnej i ochrony środowiska, poprowadzonego przez dr Stanisława Dobrowolskiego – wykładowcę Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz. Uczestnicy spotkania obejrzeli eksponaty zwierząt i roślin związanych z lasem oraz ślady żerowania owadów niszczących drewno zgromadzone w pracowniach specjalistycznych Wydziału Leśnictwa. Wykład poszerzył wiedzę uczniów z zakresu botaniki i zoologii leśnej, a szczególnie z entomologii, mykologii i lichenologii. Podczas spotkania omówiono również zagadnienia hodowli lasu, jego urządzania, użytkowania, produkcyjności i ochrony. Zwrócono uwagę na lesistość oraz potrzebę ochrony zbiorowisk leśnych na terenie naszego powiatu i kraju. Opiekunami młodzieży były panie: M. Czarnecka i J. Kobyłecka.

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

11 stycznia odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w których wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły z klas 1FoG, 2FG, 3FG, 4FoG i 4F. Młodzież rozwiązała test jednokrotnego wyboru złożony z 49 pytań z zakresu szeroko pojętej ekologii oraz ochrony i kształtowania środowiska. Odpowiedzi na pytania konkursowe wymagały także znajomości aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych ze środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Zajęcia dla młodzieży ze SOSW w Tomaszowie Maz.

W czwartek, 15 grudnia w szkole gościliśmy młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Maz. Podopieczni ośrodka zapoznali się z wyposażeniem eko-pracowni. Prowadzili obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych z dziedziny botaniki, zoologii i anatomii człowieka. Obserwowali zasuszone okazy owadów pod mikroskopem smart z funkcją wykonywania zajęć. Wypróbowali jak pracuje się na tablicy interaktywnej, a następnie wykonywali doświadczenia z użyciem wyposażenia walizki eko-badacza pozwalające określić jakość wody pobranej ze Stawu Starzyckiego. Młodzież odwiedziła uczniów naszej szkoły podczas zajęć zawodowych w pracowni fryzjerskiej, artystycznej i komputerowej. W ramach integracji uczniowie z klasy 1FoG przybliżyli naszym gościom zasady obowiązujące podczas obróbki zdjęć w programie Photoshop.

Wystawa „W dolinie rzeki Pilicy”

Z okazji otwarcia eko-pracowni odbył się wernisaż wystawy fotografii i obrazów przedstawiających piękno przyrody ziemi tomaszowskiej. 

Oddanie ekopracowni w sali nr 3

29 listopada 2016 roku w drugim dniu obchodów Święta Patrona odbyło się uroczyste otwarcie eko-pracowni. Utworzenie nowoczesnej pracowni biologicznej było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Powiatu Tomaszowskiego w ramach konkursu „Nasza eko-pracownia”. 

Na uroczystość przybyli: Pani Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Pan Andrzej Czapla – Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przedstawiciele Powiatu Tomaszowskiego – Pan Wojciech Sitek, Pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., Pani Marzena Niwińska w imieniu senatora RP Rafała Ambrozika, Pani Joanna Wielgus w imieniu posła na sejm RP Grzegorza Wojciechowskiego, pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. na czele z Kierownikiem Panem Klaudiuszem Wilmańskim, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele mediów i Rady Rodziców w ZSP nr 6 w Tomaszowie Maz. Uroczystość rozpoczęła się ślubowaniem uczniów klas pierwszych, którzy zostali oficjalnie przyjęci w poczet społeczności Wyspiańskiego. Recytowana przez nich rota przyrzeczenia zawierała spis zasad niezbędnych do godnego reprezentowania szkoły i właściwego funkcjonowania w jej murach. Przedstawiciele klas pierwszych przekazali Pani Dyrektor Magdalenie Fałek podpisany tekst roty. Następnie pierwszoklasiści przyjęli życzenia wielu sukcesów szkolnych od starszych kolegów i od Pani Dyrektor. W kolejnym punkcie uroczystości zebrani goście, nauczyciele i młodzież obejrzeli prezentację przedstawiającą etapy powstawania eko-pracowni w szkole. Pani Dyrektor omówiła zasady finansowania projektu, zakres prac remontowych i wyposażenie pracowni w nowe pomoce dydaktyczne. Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „W dolinie rzeki Pilicy” zorganizowanego dla uczniów w ramach działań towarzyszących utworzeniu eko-pracowni w szkole. Trzy pierwsze nagrody zdobyły uczennice: Dominika Dzianach (I miejsce), Anna Domagała (II miejsce), Aleksandra Kubik (III miejsce). Nagrody dla zwyciężczyń i uczniów wyróżnionych w konkursie ufundowali: Pan Rafał Ambrozik senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Grzegorz Wojciechowski poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Powiat Tomaszowski. Po przemówieniach zaproszonych gości zebrani obejrzeli widowisko poświęcone rzece Pilicy, od której zależy bogactwo przyrodnicze regionu. Recytowane wiersze zilustrowano filmami przedstawiającymi przyrodę rezerwatu Niebieskie Źródła i widok na meandrującą rzekę Pilicę. Jej rolę w kształtowaniu przyrody w powiecie tomaszowskim podkreślono tańcem z wachlarzami imitującymi płynącą wodę. Na zakończenie części artystycznej uczennice z klasy 1f odśpiewały piosenkę Marka Grechuty „Zostawcie nam”. Następnie odbył się wernisaż zdjęć i obrazów uczniów szkoły pod hasłem przewodnim „W dolinie rzeki Pilicy”. Zgromadzeni goście podziwiali fotografie i obrazy przedstawiające piękno przyrody ziemi tomaszowskiej. Ostatnim punktem obchodów Dnia Patrona było oficjalne oddanie do użytku utworzonej eko-pracowni. Uroczystego przecięcia wstążki dokonali: Pani Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu, Pan Andrzej Czapla – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi oraz w imieniu Pani Dyrektor Magdaleny Fałek – uczeń szkoły Kacper Ciesielski. W eko-pracowni goście zapoznali się z wyeksponowanymi pomocami dydaktycznymi tj. mikroskopami, modelami anatomicznymi, książkami przyrodniczymi, zestawami walizkowymi do badania jakości wody, gleby i powietrza, sprzętem informatycznym. Obejrzeli doświadczenie polegające na zbadaniu pH oraz zawartości fosforanów i azotynów w próbce wody pobranej z rzeki Pilicy, które przeprowadziły uczennice szkoły wykorzystując zakupiony zestaw do badania jakości wody. Następnie prowadzili obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych za pomocą nowoczesnych mikroskopów optycznych oraz oglądali zasuszone okazy owadów i roślin z użyciem mikroskopów smart wyposażonych w funkcję rejestracji obrazu w postaci zdjęcia lub zapisu video. Nauczyciel biologii pani Joanna Kobyłecka przybliżyła zebranym korzyści płynące z wykorzystania podczas zajęć tablicy interaktywnej i mikroskopu wyposażonego w kamerę. Na zakończenie wszystkich obecnych gości zaproszono za poczęstunek.

Ekopracownia w sali nr 3: Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 znalazł się wśród laureatów konkursu „Nasza Eko-pracownia” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W oparciu o projekt pn. Utworzenie pracowni biologicznej z elementami fotografii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. „W dolinie rzeki Pilicy” w szkole powstała nowoczesna pracownia biologiczna. Łączna wartość zadania wyniosła 43 880 zł, z czego 34 760 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, a 9 120 zł dofinansowało Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. Projekt eko-pracowni „W dolinie rzeki Pilicy” zakłada, że uczniowie poznają bioróżnorodność ekosystemów istniejących dzięki rzece oraz zagrożenia dla przyrody spowodowane bliskością miasta. Młodzież zwróci większą uwagę na potrzebę ochrony środowiska i nabędzie właściwe nawyki proekologiczne. Dzięki pozyskanym środkom pracownię wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny i różnorodne pomoce dydaktyczne, które zwiększą atrakcyjność prowadzonych zajęć. Zakupiono m.in. mikroskopy uczniowskie, mikroskop z kamerą, mikroskopy smart z funkcją wykonywania zdjęć i filmów, zestawy do mikroskopowania, preparaty mikroskopowe, zestawy do badania stanu wody, gleby i powietrza, modele anatomiczne, programy multimedialne, książki przyrodnicze, laptop, tablicę interaktywną z rzutnikiem i głośnikami. Dzięki pozyskanym środkom w pracowni wykonano również niezbędne prace remontowe. Ich zakres obejmował: pomalowanie pomieszczenia, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz położenie fototapety, wykonanej na podstawie autorskiego zdjęcia dostarczonego przez szkołę. Ponadto ze środków zakupiono nowe żaluzje, wymieniono wszystkie meble i wzbogacono zieleń w pracowni o nowe rośliny doniczkowe. W realizację założeń projektu eko-pracowni zaangażowali się uczniowie szkoły, którzy wykonali etykiety informacyjne do kwiatów doniczkowych, obrazy i zdjęcia utrwalające piękno przyrody w powiecie tomaszowskim.

Oficjalne otwarcie eko-pracowni w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się 29 listopada 2016 roku.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content