W związku z zagrożeniem COVID-19 i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły została opracowana "Strategia Przygotowania i Zarządzania Szkołą w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022". W trybie nauki stacjonarnej obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki 

 1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Osoby z zewnątrz mogą przebywać w szkole w wyznaczonych obszarach (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
 4. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 5. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 6. W przypadku podejrzenia infekcji mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym, a następnie jest on dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 7. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
 8. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;
 9. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
 10. Procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły od dnia 1 września lub w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:
 • Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;
 • Na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów i pracowników szkoły;
 • Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;
 • Na korytarzach w toaletach i miejscach ogólnodostępnych w szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych;
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć;
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych i artystycznych w szkole należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach w danej klasie;
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Szatnia szkolna zostaje zamknięta do odwołania.
 • Uczniowie klas I-wszych i II-gich do szkoły wchodzą i wychodzą wejściem od strony szatni szkolnej.
 • Uczniowie klas III-cich wchodzą do szkoły i wychodzą wejściem od dziedzińca szkoły (budynek piętrowy)
 • Uczniowie klas IV-tych do szkoły wchodzą i wychodzą wejściem od strony ulicy Strefowej ( przy sali gimnastycznej).
 • Zajęcia pozalekcyjne odbywają się na takich samych zasadach jak zajęcia edukacyjne.
 • Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się zgodnie z opracowanym regulaminem, uwzględniającym konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece oraz z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 • Gabinet pielęgniarki będzie funkcjonował według zasad opracowanych przez poradnię sprawującą opiekę medyczną nad uczniami, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • W gabinecie pedagoga szkolnego należy zachować dystans oraz stosować środki ochrony osobistej. Każdorazowo po konsultacji przeprowadzić dezynfekcję;
 • W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;
 • W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy:
 1. natychmiast odizolować go od reszty osób;
 2. zmierzyć mu temperaturę;
 3. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;
 4. w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go ze szkoły;
 5. w przypadku ucznia pełnoletniego odesłać go do domu.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik z infekcją dróg oddechowych należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 • Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji.
 • Obsługa interesantów odbywa się zgodnie z opracowanymi zasadami dostępnymi na stronie internetowej szkoły: zsp6tom.
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny od 1. 09. 2021r. znajdują się na stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu

 1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
 5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 7. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.
 8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.
 9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.