STATUT

ZESPOŁU   SZKÓŁ   PONADGIMNAZJALNYCH   NR 6

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Nazwa placówki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.

2. Siedzibą Zespołu Szkół jest nieruchomość mieszcząca się w Tomaszowie Maz. przy ul. Strefowej 3.

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Tomaszowski.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 jest placówką powołaną Uchwałą Nr XL/381/2002  Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2002 r.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

  1. Ocenianiu podlegają:

- osiągnięcia edukacyjne ucznia

- zachowanie ucznia

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.