Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Data

 

Rodzaj spotkania 

 

1.

05.09.2019r.

zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych.

2.

19.09.2019r.

zebrania z rodzicami uczniów pozostałych klas .

3.

 

 

23.10.2019r.

konsultacje nauczycielskie.

4.

21.11.2019r.

zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas i konsultacje nauczycielskie.

5.

 

09.01.2020r.

zebranie z rodzicami klas maturalnych i konsultacje nauczycielskie.

6.

09.01.2020r.

zebrania z rodzicami uczniów  klas I, II, III i konsultacje nauczycielskie.

 

7.

 

 

19.03.2020r.

 

konsultacje nauczycielskie.

poinformowanie rodziców w klasach maturalnych o przewidywanych ocenach.

 

08.04.2020r.

poinformowanie rodziców o grożących ocenach ndst w klasach maturalnych.

8.

28.04.2020r.

zebrania z rodzicami klas promocyjnych i konsultacje nauczycielskie.

9.

21.05.2020r.

Informacje o grożących ocenach niedostatecznych i konsultacje nauczycielskie.

10.

10.06.2020r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach.

KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH   1600 - 1700

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

24 kwietnia 2020 r.

Egzamin maturalny

termin główny 4 - 22 maja 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

10 stycznia - 15 lutego / 22 czerwca - 9 lipca 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (do konsultacji):

2 i 3.01.2020r. – (czwartek i piątek po Nowym Roku)

4,5,6 maja 2020r. – pisemne egzaminy maturalne

12 czerwca 2020r.(piątek) – dzień po Bożym Ciele

ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 
  1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według następującej skali: