Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Nr konta: 36 9291 0001 0120 9361 3000 0010

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

1 - 14 lutego 2021 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

30 kwietnia 2021 r.

Egzamin maturalny

termin główny 4 - 22 maja 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Formuła 2012, Formuła 2017

11 stycznia - 19 lutego / 21 czerwca - 8 lipca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (do konsultacji):

4 i 5.01.2021 r. – (poniedziałek i wtorek po Nowym Roku)

4,5,6 maja 2021 r. – pisemne egzaminy maturalne

4 czerwca 2021 r.(piątek) – dzień po Bożym Ciele

ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 
  1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według następującej skali: