Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

06 - 11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

28 kwietnia 2023 r.

Egzamin maturalny

termin główny 4 - 23 maja 2023 r.

Egzamin dyplomowy w LSP

19.04.,20.04.,24.04.2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Formuła 2017:

sesja zimowa: pisemny 10.01.2023, praktyczny: 09.01-21.01.2023

sesja letnia (poprawki): pisemny: 02.06.2023, praktyczny: 01.06 - 18.06.2023

Formuła 2019:

sesja letnia: pisemny: 10.06.2023, praktyczny: 01.06 - 18.06.2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (do konsultacji):

31.10.2022 r. - poniedziałek przed Świętem Zmarłych

10.01.2023 r. - pisemny egzamin zawodowy sesja zimowa (Formuła 2017 i 2019)

02.05.2023 r. - wtorek między 1, a 3 maja

04,05,08,09.05.2023 r. - pisemne egzaminy maturalne

02.06.2023 r. - pisemny egzamin zawodowy sesja letnia (Formuła 2017 i 2019)

09.06. 2023 r. - piątek po Bożym Ciele

Data

Rodzaj spotkania

08 – 09.09.22

Zebrania z rodzicami uczniów klas I

15 – 16.09.22

Zebrania z rodzicami uczniów klas II - IV

25 – 28.10.22

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

07 – 09.12.22

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

16.12.22

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

22 – 24.02.23

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

06.04.23

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

05 – 07.04.23

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

08.06.23

Zebrania z rodzicami

 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Nr konta: 36 9291 0001 0120 9361 3000 0010

ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 
  1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według następującej skali: