W związku z zagrożeniem COVID-19 i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły została opracowana "Strategia Przygotowania i Zarządzania Szkołą w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022". W trybie nauki stacjonarnej obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Nr konta: 36 9291 0001 0120 9361 3000 0010

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

14 - 27 lutego 2022 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

29 kwietnia 2022 r.

Egzamin maturalny

termin główny 4 - 22 maja 2022 r.

Egzamin dyplomowy w LSP

20.04.,21.04.,25.04.2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

zgodnie z harmonogramem CKE

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (do konsultacji):

12.11.2021 r. - piątek po Narodowym Święcie Niepodległości

07.01.2022 r. - piątek po Święcie Trzech Króli

02.05.2022 r. - poniedziałek między 1, a 3 maja

04,05,06.05.2022 r. - pisemne egzaminy maturalne

17.06. 2022 r. - piątek po Bożym Ciele

ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 
  1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według następującej skali: