STATUT

ZESPOŁU   SZKÓŁ   PONADGIMNAZJALNYCH   NR 6

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Nazwa placówki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.

2. Siedzibą Zespołu Szkół jest nieruchomość mieszcząca się w Tomaszowie Maz. przy ul. Strefowej 3.

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Tomaszowski.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 jest placówką powołaną Uchwałą Nr XL/381/2002  Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2002 r.

5. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. wchodzą:

a) Technikum nr 5,

b) IV Liceum Ogólnokształcące,

c) VI Liceum Profilowane,

d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

e) Liceum Plastyczne

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Łodzi i Centrum Edukacji Artystycznej.

7. Nauka w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół jest bezpłatna.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

9. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

10. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 mogą posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał uchwalone przez wszystkie organy szkoły.


 

§ 2

Inne informacje w Zespole Szkół

1. Zespół Szkół posiada:

a) pracownie i klaso – pracownie,

b) pracownie technologiczne do zajęć praktycznych,

c) bibliotekę,

d) salę gimnastyczną,

e) kompleks boisk.

2.Szczegółowa organizacja, funkcjonowanie oraz zadania realizowane w pracowniach i obiektach, o których mowa w ust. 1, określone zostaną w stosowanych regulaminach.

 

§ 3

Cele i zadania Zespołu Szkół

1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniach resortowych wydanych na jej podstawie.

2. Zespół Szkół zapewnia każdemu uczniowi niezbędne warunki do jego wszechstronnego rozwoju w zakresie kształcenia i wychowania, pomoc psychologiczno-pedagogiczną biorąc pod uwagę potrzeby uczniów oraz możliwości szkoły.

3. Zespół Szkół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

4. Szczegółowe cele i zadania Zespołu Szkół zawarte są w statutach szkół wchodzących w skład zespołu.

 

§ 4

Organy Zespołu Szkół

1. Organami Zespołu Szkół są :

1) dyrektor Zespołu Szkół.

2) rada pedagogiczna Zespołu Szkół.

3) rada Zespołu Szkół i rada rodziców Zespołu Szkół (jeżeli zostały utworzone).

4) samorząd uczniowski Zespołu Szkół.

2. Organy wymienione w ust. 1 pkt. 2-4, mogą funkcjonować oddzielnie dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu lub postanowić o innej ich organizacji.

3. Wszystkie organy szkoły działają w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy i mają prawo podejmowania decyzji w granicach określonych ustawą.

 

§ 5

Organizacja Zespołu Szkół

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół uwzględniający zajęcia edukacyjne oddzielnie dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

2. Zatwierdzony arkusz organizacji Zespołu Szkół stanowi dla dyrektora podstawę do ustalenia tygodniowego planu stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych uwzględniających ochronę zdrowia i higienę pracy.

 

§ 6

Pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół

1. Pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół są :

a) nauczyciele,

b) pedagodzy,

c) bibliotekarze,

d) inni pracownicy prowadzący zajęcia nadobowiązkowe realizujący zadania dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich typach szkół.

2. Zakres obowiązków w/w pracowników określi dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej Zespołu Szkół.

3. Dyrektor Zespołu Szkół jest dyrektorem dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.

4. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje organ prowadzący zespół.

5. Zespołem kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje o sprawach :

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

4) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkół wchodzących w skład zespołu i reprezentuje je na zewnątrz,

5) sprawuje nadzór pedagogiczny,

6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7) realizuje uchwały rady pedagogicznej Zespołu Szkół oraz rady Zespołu Szkół podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu, zaopiniowanym przez rady rodziców (jeśli istnieją) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu,

9) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz z Powiatową Radą Zatrudnienia w Tomaszowie Mazowieckim może zmieniać lub wprowadzać nowe profile kształcenia zawodowego.

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

12) dyrektor może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach i na zasadach określonych w prawach i obowiązkach ucznia – skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

6. Dyrektor w realizowaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną Zespołu Szkół, radą rodziców Zespołu Szkół i samorządem uczniowskim Zespołu Szkół.

7. Dyrektor Zespołu powołuje wicedyrektora i określa jego zakres obowiązków, tworząc to stanowisko jeśli zespół liczy co najmniej 12 oddziałów.

8. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

9. Kompetencje kadry kierowniczej :

1) Wicedyrektor szkoły ma prawo :

a) pełnić obowiązki dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności

b) kontrolować dokumentację pedagogiczną szkoły pod względem merytorycznym i formalnym,

c) kontrolować dyscyplinę pracy nauczycieli,

d) hospitować pracę nauczycieli,

e) wydawać zalecenia nauczycielom i pracownikom szkoły w ramach powierzonych obowiązków,

f) zapisywać uwagi w „ Arkuszach informacyjnych o pracy pedagogicznej nauczycieli „ i w książce kontroli wewnętrznej,

g) wstępnie zatwierdzać plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

h) podpisywać wykazy przepracowanych godzin przez nauczycieli (potwierdzenie odbytych lekcji i zajęć),

i) kontrolować warunki bhp w szkole,

j) nadzorować pracę samorządu uczniowskiego i organizacji.

2) Główny księgowy ma prawo :

a) kontrolować dyscyplinę pracy podległych pracowników,

b) kontrolować gospodarkę materiałową i magazynową,

c) badać legalność, rzetelność i prawidłowość dokumentów finansowych,

d) kontrolować kasę,

e) kontrolować magazyn,

f) kontrolować ewidencję majątku szkoły (wyposażenia i zbiorów bibliotecznych)

3) Kierownik szkolenia praktycznego ma prawo :

a) właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami podejmować decyzje dotyczące spraw uczniów (zwolnienia, usprawiedliwienia, nagrody, kary) w porozumieniu z nauczycielami praktycznej nauki zawodu,

b) uczestniczyć w obradach kolektywu kierowniczego szkoły,

c) prowadzić nadzór pedagogiczny nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

d) wydawać zalecenia pokontrolne podległym pracownikom.

 

§ 7

Pracownicy nie będący nauczycielami

1. Pracownikami Zespołu szkół nie będącymi nauczycielami są :

a) pracownicy administracji obsługującej sekretariat i księgowość,

b) pracownicy obsługi

2. Za zgodą organu prowadzącego w zespole mogą być tworzone inne stanowiska administracyjno-obsługowe wynikające ze specyfiki szkoły.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

2. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Sprawy nie zawarte w niniejszym statucie regulują zapisy statutów szkół wchodzących w skład zespołu.

4. W przypadku kolizji postanowień niniejszego statutu ze statutami poszczególnych szkół stosuje się postanowienia Statutu Zespołu.

 

 

 

 

Tekst jednolity statutu uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 25 października 2012r.