Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

W latach 2020–2022 programem objęci będą uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu:

1) podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do:

- branżowej szkoły I stopnia,

- branżowej szkoły II stopnia,

- klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

- klas I-III pięcioletniego technikum,

- klas III-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

- klas I-III liceum sztuk plastycznych, 

- klas III-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk

plastycznych,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

2) podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do:

- klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum;

3) materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do:

- branżowej szkoły I stopnia,

- branżowej szkoły II stopnia,

- klas I-III pięcioletniego technikum,

- klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

- klas I-III liceum sztuk plastycznych, 

- klas III-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty przez materiał edukacyjny należy rozumieć:

  1. a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,
  2. b) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu,

- mający postać papierową lub elektroniczną.

Zgodnie z art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty przez materiał ćwiczeniowy należy rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia

 

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I-III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas I-III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

 

do kwoty 445 zł

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022 w terminie do dnia 15 września 2021 roku – zgodnie z Zarządzeniem Nr 279/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół położonych na terenie Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Druki wniosków znajdują się w szkołach.

Koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych będzie zwracany opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Dowodem zakupu – w przypadku zakupów indywidualnych – jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022).

W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszt ich zakupu zwracany jest do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Podmiot dokonujący zakupu wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W przypadku szkół znajdujących się na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, a prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, do wysokości wartości pomocy, zwraca Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego po przedłożeniu dowodów zakupu w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 10/16, budynek B, piętro II.

Do pobrania wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022. Wniosek przyjmuje pedagog szkolny w godzinach pracy. 

Attachments:
Download this file (Wniosek Wyprawka szkolna.pdf)Wniosek Wyprawka szkolna.pdf[ ]358 kB