Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 znalazł się wśród laureatów konkursu pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W oparciu o projekt pn. Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim - „Ekologiczna Geo-strefa” w szkole w 2022 roku powstanie nowoczesna pracownia geograficzna, na którą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dotację do wysokości 41 761 zł.

 

Uczniowie z klas 2FG i 3FG wzięli udział w zajęciach terenowych po rezerwacie Spała, które poprowadził pan Szymon Kielan – pracownik Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Rezerwat utworzono dla ochrony fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem występującej tam jodły. Stanowi on pozostałość po naturalnej fitocenozie leśnej jaka panowała w dawnej Puszczy Pilickiej. Podczas zajęć uczniowie poznali gatunki roślin charakterystyczne dla lasów grądowych, z uwzględnieniem gatunków chronionych. Przewodnik opowiedział również o występujących w rezerwacie gatunkach grzybów, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Przedstawił formy ochrony czynnej realizowane w rezerwacie i zwrócił uwagę na drzewa będące pomnikami przyrody. Młodzież przeszła szlakiem wzdłuż rzeki Pilicy by obejrzeć charakterystyczną „sosnę na szczudłach” – drzewo, które wskutek erozji brzegu swoje korzenie przekształciło w palowe podpory.

Kolejnym punktem zajęć było zwiedzenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej w Tomaszowie Maz., która dzięki modernizacji stała się jedną z najnowocześniejszych w Europie. Oczyszczalnia odbiera ścieki bytowe i przemysłowe z regionu, które po oczyszczeniu trafiają do rzeki Pilicy. Jej zmodernizowanie przyczyniło się lepszej ochrony obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w obrębie naszego powiatu. Młodzież prześledziła kolejne etapy oczyszczania ścieków od oczyszczania mechanicznego po biologiczne prowadzone przy pomocy bakterii tworzących osad czynny. Następnie zapoznała się z funkcjonowaniem laboratorium, w którym są wykonywane analizy fizyko-chemiczne ścieków i wody oraz badania mikrobiologiczne wody. 

 
Podczas zajęć powtórzeniowych uczniowie przełożyli wiedzę podręcznikową dotyczącą budowy anatomicznej i fizjologii kręgowców na praktykę. Młodzież miała niepowtarzalną okazję by dotknąć wnętrza nerek i serca ssaka, obejrzeć zastawki, porównać grubość ścian w lewej i prawej komorze serca, czy sprawdzić, że płuca ssaka zanurzone w wodzie nie toną ze względu na obecność powietrza zalegającego.

 

Goście, którzy odwiedzili naszą szkołę podczas dnia otwartych drzwi zapoznali się z wyposażeniem ekopracowni. Chętni uczyli się techniki mikroskopowania i posługiwania się nowoczesnymi mikroskopami optycznymi. Następnie obserwowali preparaty mikroskopowe z zakresu botaniki, zoologii oraz anatomii człowieka. Podczas zajęć w ekopracowni można było również zagrać w gry sprawdzające wiedzę o budowie kości i szkieletu człowieka oraz popracować nad właściwym ułożeniem organów na modelu tułowia ludzkiego. 

 
 
 

25 maja odbyła się wycieczka krajoznawcza po Sulejowskim Parku Krajobrazowym, w której wzięli udział uczniowie z klas 1FoG, 1LP i 1F. W Sulejowie Podklasztorzu młodzież zwiedziła muzeum w opactwie Cystersów mieszczące się w kapitularzu z gotyckim krużgankiem. W kapitularzu wyeksponowano cenne obiekty związane z historią zakonu np. obraz  Kazimierza Sprawiedliwego, tryptyk z I poł. XVI w. i liczne szaty liturgiczne. Można było podziwiać sklepienie krzyżowo-żebrowe wsparte tylko na jednej kolumnie oraz bogatą kamieniarkę np. znajdujący się na wspornikach orzeł jagielloński czy krzyż węgierski. Dalsza część wycieczki sprzyjała poznaniu bogactwa przyrodniczego najbliższych okolic Tomaszowa Maz. istniejących dzięki rzece Pilicy. Młodzież, pod kierunkiem pana Macieja Sobańskiego – pracownika Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, odwiedziła rezerwat przyrody Niebieskie Źródła, tamę w Smardzewicach oraz Groty Nagórzyckie – pomnik przyrody nieożywionej. Przewodnik opowiedział uczniom o formach ochrony przyrody w Polsce. Zwrócił uwagę na unikatowość Niebieskich Źródeł, ich florę, faunę i potrzebę objęcia tych terenów ściślejszą ochroną ze względu na bliskość miasta. Następnie młodzież poznała historię powstania Zalewu Sulejowskiego. Jego teren jest siedliskiem wielu gatunków ptaków, które gnieżdżą się na wyspach i mokradłach oraz różnych gatunków ryb. Od strony wschodniej i północno - zachodniej otaczają go zwarte kompleksy borów sosnowych. Zwrócono uwagę, że intensywne użytkowanie rekreacyjne, błędy konstrukcyjne i  nadmierna gospodarka człowieka przyczyniają się do zanieczyszczenia i dewastacji tych obszarów. Wycieczkę zakończyło zwiedzenie 160 metrowej podziemnej trasy turystycznej w Grotach Nagórzyckich. Stanowią one pozostałość po dawnej podziemnej kopalni piasku szklarskiego, który był tu pozyskiwany od końca XVIII wieku. Złoże tego śnieżnobiałego surowca powstało sto milionów lat temu w epoce kredy. Zdaniem geologów, w tych okolicach doszło do wynurzenia się dna morskiego, zaś tworzące je piaski przywędrowały aż z terenów obecnych Gór Świętokrzyskich.

Uczniowie z klas 1LP i 2LP wzięli udział w prelekcji na temat form ochrony przyrody oraz flory i fauny Spalskiego, Sulejowskiego i Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie poprowadził pan Szymon Kielan – pracownik Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Uczniowie poznali szczególnie cenne okazy paprotników, roślin naczyniowych, bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków, ssaków oraz grzybów wpisanych do Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych i chronionych, które można spotkać na terenach Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

 
 
 

Uczniowie z klas 1FoG i 2Fo uczestniczyli w prelekcji na temat „Charakterystyka lasów dawnej Puszczy Pilickiej z uwzględnieniem obszarów szczególnie chronionych”, którą poprowadził pan Szymon Kielan pracownik Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z formami ochrony przyrody realizowanymi na terenie naszego województwa tj. ochroną indywidualną, obszarową i gatunkową. Prowadzący scharakteryzował różne typy zbiorowisk leśnych występujące w kompleksie lasów spalskich np. lasy dębowe (lub z dominacją dębów) w okolicach Konewki i Spały, lasy jesionowo - olszowe i olszowe bagienne w uroczysku Ciebłowice, nad Pilicą w rejonie Spały i koło Żądłowic oraz stare, nawet 200-letnie drzewostany sosnowe i sosnowo - dębowe w uroczysku Konewka i w okolicach Spały.

 
 
 

26 kwietnia 2017 r. uczniowie z klas 1F i 3FG wysłuchali wykładu na temat gospodarki leśnej i ochrony środowiska, poprowadzonego przez dr Stanisława Dobrowolskiego – wykładowcę Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz. Uczestnicy spotkania obejrzeli eksponaty zwierząt i roślin związanych z lasem oraz ślady żerowania owadów niszczących drewno zgromadzone w pracowniach specjalistycznych Wydziału Leśnictwa. Wykład poszerzył wiedzę uczniów z zakresu botaniki i zoologii leśnej, a szczególnie z entomologii, mykologii i lichenologii. Podczas spotkania omówiono również zagadnienia hodowli lasu, jego urządzania, użytkowania, produkcyjności i ochrony. Zwrócono uwagę na lesistość oraz potrzebę ochrony zbiorowisk leśnych na terenie naszego powiatu i kraju. Opiekunami młodzieży były panie: M. Czarnecka i J. Kobyłecka.

 

11 stycznia odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w których wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły z klas 1FoG, 2FG, 3FG, 4FoG i 4F. Młodzież rozwiązała test jednokrotnego wyboru złożony z 49 pytań z zakresu szeroko pojętej ekologii oraz ochrony i kształtowania środowiska. Odpowiedzi na pytania konkursowe wymagały także znajomości aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych ze środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

 

 

W czwartek, 15 grudnia w szkole gościliśmy młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Maz. Podopieczni ośrodka zapoznali się z wyposażeniem eko-pracowni. Prowadzili obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych z dziedziny botaniki, zoologii i anatomii człowieka. Obserwowali zasuszone okazy owadów pod mikroskopem smart z funkcją wykonywania zajęć. Wypróbowali jak pracuje się na tablicy interaktywnej, a następnie wykonywali doświadczenia z użyciem wyposażenia walizki eko-badacza pozwalające określić jakość wody pobranej ze Stawu Starzyckiego. Młodzież odwiedziła uczniów naszej szkoły podczas zajęć zawodowych w pracowni fryzjerskiej, artystycznej i komputerowej. W ramach integracji uczniowie z klasy 1FoG przybliżyli naszym gościom zasady obowiązujące podczas obróbki zdjęć w programie Photoshop.