Podsumowanie realizacji projektu „Strefa profesjonalistów” Logo_1

Projekt „Strefa profesjonalistów” realizowany był od 01 grudnia 2016 do 30 września 2018 i jego łączna wartość wyniosła 729450,23 z planowanych 755 635 zł. Celem głównym projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia 72 uczniów (49K, 23M) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. poprzez organizację płatnych staży dla uczniów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i pedagoga (studia podyplomowe i kursy zawodowe), doposażenie pracowni szkolnej i działanie SPiNKi. Grupę docelową projektu stanowiło 72 uczniów (49K,23M) ZSP nr 6 z klas 1, 2 i 3, w tym 12 z Liceum Plastycznego (9K,3M - zawód Plastyk) oraz 60 z Technikum nr 5, w tym: 20 Fototechników (16K,4M), 20 techników cyfrowych procesów graficznych (5K,15M) i 20 techników usług fryzjerskich (19K,1M) oraz 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych i pedagog szkolny.

W projekcie zrealizowanych zostało pięć zadań:

1) dodatkowe staże zawodowe dla uczniów u pracodawców;

2) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów;

3) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych n-li kształcenia zawodowego;

4) doposażono pracownię zawodową w nowoczesny sprzęt - pracownia komputerowych technik multimedialnych;

5) doradztwo edukacyjno – zawodowe.

W wyniku zrealizowanego projektu:

 • 56 osób wzięło udział w szkoleniach w zakresie kompetencji cyfrowych;
 • szkoła wykorzystuje doposażenie zakupione dzięki EFS;
 • 10 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyskało kwalifikacje lub nabyło dodatkowe kompetencje;
 • 1 osoba ukończyła studia podyplomowe i uzyskała kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego;
 • 72 uczniów (49K,23M) odbyło płatne staże u pracodawców (co stanowi 100% uczniów objętych wsparciem);
 • 32 uczniów ukończyło kurs AUTOCAD;
 • 52 uczniów ukończyło kurs Adobe Photoshop Ligthroom 4.4;
 • 20 uczestników ukończyło kurs fotografowania z drona;
 • 20 fryzjerów ukończyło szkolenia z Nowych Trendów w stylizacji;
 • 20 fryzjerów ukończyło szkolenie z wizażu;
 • 4 nauczycieli ukończyło szkolenia z obsługi pracowni komputerowych technik multimedialnych;
 • szkoła została doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego;
 • zrealizowanych zostało 96 godzin zajęć z doradztwa zawodowego dla 72 uczniów.
Podsumowanie realizacji projektu „Strefa profesjonalistów” Logo_2

Strefa profesjonalistów

Zakupy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Tomaszów Maz. dn. 21.06.2018 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dot. zapytania ofertowego SP.ZSP6.6064.2.2018 r. na zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu RPLD.11.03.01-10-0024/16 „Strefa profesjonalistów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego: dyski zewnętrzne w ramach projektu pn. „Strefa profesjonalistów”, wybrano następującą ofertę:

inFUS Katarzyna Fuśnik

 1. Sienkiewicza 7A/4

10-268 Olsztyn

Cena wybranej oferty:   6 848,64 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniła wymogi zawarte w szczegółowym opisie zamówienia SP.ZSP6.6064.2.2018 i uzyskała w kryterium oceny najwyższą ilość punktów – 100.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostały złożone następujące oferty:

 1. Sagi Patryk Sagała ul. Krzywoustego 1 lok. 6 – oferta uzyskała – 92,07 pkt.
 2. Syriana Joanna Fischer ul. Porębskiego 28/17 80-180 Gdańsk – oferta uzyskała - 89,24 pkt.
 3. Prime Computers ul. Kraszewskiego 15A 50-229 Wrocław – oferta uzyskała –              82,86 pkt.
 4. World IT Sp. z o.o. ul. Światowa 24 02-229  Warszawa – oferta uzyskała – 81,12 pkt.
 5. Alico Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 481 80-309 Gdańsk  – oferta uzyskała –    85,05 pkt.
 6. In FUS Katarzyna Fuśnik ul. Sienkiewicza 7A/4 – oferta uzyskała – 100 pkt.
 7. Microsystem-Group Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp.J. ul. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa– oferta uzyskała – 77,59 pkt.
 8. „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna Nowa 29/31  90-030 Łódź – oferta uzyskała 80,05 pkt.

 

 

Strefa profesjonalistów

Zakupy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Tomaszów Maz. dn. 13.06.2018 r.

 

 

Zamawiający:                                                                              Realizujący zamówienie :

                                                                                             

Powiat Tomaszowski                                                           Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 

Św. Antoniego 41 ul. Strefowa 3

97-200 Tomaszów Maz.                                                  97-200 Tomaszów Maz.

NIP 773-23-21-115                                                                 tel.  44 723 77 19, fax  44 723 64 57

 

Znak sprawy: SP.ZSP6.6064.2.2018

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Na podstawie ustawy Pzp, Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6  oraz  przepisów Kodeksu Cywilnego zapraszam do złożenia oferty cenowej na  zakup dysków zewnętrznych,  w związku z realizacją projektu „Strefa profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa  dysków zewnętrznych.  Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr  1

Przewidywany termin realizacji zakupu :  7 dni po podpisaniu umowy dostawy towaru

Miejsce dostawy :  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6,  97-200 Tomaszów Maz. ul. Strefowa 3

Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w zamówieniu.

Inne istotne warunki zamówienia :

 1. gwarancja : minimum 3 lata
 2. termin płatności :

Płatność nastąpi przelewem na podane konto w  terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowej pod względem formalnym i rachunkowym faktury.

 1. miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.06.2018 r.  do godziny 2400,   e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub faxem (  faxu 44 723 64 57)  na adres Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6   ul. Strefowa 3                97-200 Tomaszów Maz.,   Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 21.06.2018 r. o godzinie 900 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowną informację  na stronie internetowej  ( http://zsp6tom.pl )

 1. inne

Zamawiający może odrzucić ofertę jako niezgodną z wymaganiami zamawiającego.

Kryteria oceny ofert : 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:

Cena                                     - 100%

Kryterium „cena” podlega ocenie w skali od 1 do 100 pkt.

Do obliczenia ilości przyznanych punktów zostanie zastosowany wzór :

 

Kc =  x 100 pkt x 100% = ilość puntków

Gdzie :

Kc       -  kryterium oceny

Cn       – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej

100%   - wskaźnik stały

Osoby do kontaktu :

Beata Grzegorzewska – kierownik gospodarczy   tel. 44 723 77 19

Sposób przygotowania oferty :

 1. Ofertę należy przygotować według formularza oferty załączonego do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2)
 2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione
 3. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 4. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, należy dołączyć pełnomocnictwo lub inne dokumenty
 5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości usługi. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
 6. Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia.
 7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
 8. Ofertę należy przesłać e-mail, lub faxem ( nr faxu 44 723 64 57)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6  informuje, że:

 • Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym zapytaniu ofertowym;
 • dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o zapytanie ofertowe :,, Zakup  dysków zewnętrznych w związku z realizacją projektu RPLD.11.03.01-10-0024/16 Strefa profesjonalistów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”;
 • odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2016. poz. 1764)
 • dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Postanowienia końcowe :

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Do zapytania załączono :

 1. Wzór oferty.
 2. Szczegółowy opis zamówienia

Sporządziła :

mgr  inż. Magdalena Fałek

…………………………….………….

                                                                                                                             Podpis i pieczątka dyrektora szkoły

 

 

                                                                                                                                            

Strefa profesjonalistów

Zakupy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

                                                                                                                                                                         Załącznik nr 2

                                                                          Tomaszów Maz, dn. …………………………...

…………………………………..

Wykonawca(nazwa i adres firmy)                          

 

Znak sprawy: …………….

OFERTA

 

Oferuję  sprzęt   ……………… ………………………………………………………………..

                                                           (wpisać przedmiot zamówienia)

za cenę netto: ………………… zł

podatek VAT: ………………… zł

brutto: …...............  zł

( słownie brutto: ………………………………………………………………………………..)

Termin realizacji zamówienia: ………………………………….

Termin płatności: ………………………………………………..

Do oferty załączam:

 1. ………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
 2. inne ( wymienić jakie dokumenty lub oświadczenia) …………………………................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym :

…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam/Oświadczamy, że:

Posiadam /posiadamy wpis do ewidencji działalności gospodarczej/wpis do właściwego organu rejestrowego………………………………………………………………………………………………………..

                      podać nazwę właściwego organu rejestrowego

……………………………………………………

Miejscowość, data, podpis i pieczątka wykonawcy

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1

Szczegółowy opis zamówienia

 

Nazwa

Parametry minimalne

Ilość

Parametry zaoferowane przez Wykonawcę

dysk zewnętrzny   

 2 TB USB 3.0,2,5”, fabrycznie nowy,  gwarancja minimum  3 lata producenta  

24 szt.

 

 

naglowe_unia_1

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

Strefowa 3, 97-200    Tomaszów Maz.

w ramach realizowanego projektu współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

„Strefa profesjonalistów”

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Szkolnictwo zawodowe 

Harmonogram udzielonego wsparcia 2016/2017 w ramach realizowanego projektu

„Strefa profesjonalistów” współfinansowanego z EFS

 

 

Adresat kursu

Termin

XII

2016

I

2017

II

2017

III

2017

IV

2017

VII

2017

VIII

2017

X

2017

XI

2017

XII

2017

Fryzjer

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

 

Kurs Wizażu

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

 

Staże u pracodawców

Staże u pracodawców

 

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

Grafik

 

Kurs AutoCada

 

Kurs Photoshop Lightroom4.4.4

Kurs Photoshop Lightroom

4.4

Staże u pracodawców

Staże u pracodawców

 

 

 

Fototechnik

 

Kurs Photoshop Lightroom 4.4

 

 

 

Staże u pracodawców

Staże u pracodawców

   

 

Plastyk

 

Kurs AutoCada

 

 

 

Staże u pracodawców

Staże u pracodawców

   

Kurs Photoshop Lightroom

4.4 

 

Harmonogram udzielonego wsparcia 2018 w ramach realizowanego projektu

„Strefa profesjonalistów” współfinansowanego z EFS

 

Adresat kursu

Termin

I

2018

II

2018

III

2018

IV

2018

V

2018

VI

2018

VII

2018

VIII

2018

IX

2018

X

2018

XI

2018

XII

2018

Fryzjer

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

 

Kurs Wizażu

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

 

Kurs Wizażu

 

 

 

 

Staże u pracodawców

Staże u praco-dawców

 

 

 

 

Grafik

Kurs AutoCada

Kurs AutoCada

Kurs Photoshop Lightroom4.4

Kurs Photoshop Lightroom
4.4

 

 

Staże u pracodawców

Staże u praco-dawców

 

 

 

 

Fototechnik

 

Kurs Photoshop Lightroom

4.4

 

Warsztaty filmowe z wykorzy-staniem DRONA 

 Warsztaty filmowe z wykorzy-staniem DRONA

 

Staże u pracodawców

Staże u praco-dawców

 

 

 

 

Plastyk

Kurs AutoCada

Kurs AutoCada

 

 

 

 

Staże u pracodawców

Staże u praco-dawców

 

 

 

 

 

 

Doradztwo zawodowe od grudnia 2016r. do maja 2017r. dla I grupy zrekrutowanych uczestników projektu

oraz od listopada 2017r. do maja 2018r. dla II grupy

 

 

 

unijne stopka_1

                                                                                             

Okres ferii zimowych, to czas intensywnych szkoleń, które odbywały się w ramach projektu „Strefa profesjonalistów”. Uczniowie (fryzjerzy, graficy, fototechnicy, plastycy) zakwalifikowani do projektu podnosili swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.  W pierwszym tygodniu (29.01 – 02.02.2018) odbył się kurs AutoCada dla grafików i plastyków, a w drugim tygodniu (05. – 07.02.2018) kurs wizażu dla fryzjerów i kurs Photoshop Lightroom 4.4 dla fototechników (08. – 09.02.2018).

Kurs z zakresu wizażu przeprowadziła firma Warszawska Akademia Wizerunku Uzarowicz ART VIZAGE. Uczestnicy kursu nabyli umiejętności wykonywania różnych typów makijażu (codzienny, wieczorowy, ślubny), korekty kształtu twarzy, doboru kosmetyków do typu cery i typu urody oraz poznali triki stosowane przez profesjonalnych wizażystów.

Kurs AutoCADa przeprowadziła firma CADExpert Sp. z o. o. w Łodzi. Graficy i plastycy nabyli umiejętność obsługi programu, interfejsu, wyświetlania, ustawiania i drukowania rysunku. Poznali także zasady tworzenia i modyfikowania geometrii, zarządzania cechami obiektów i wymiarowania rysunków.

Kurs Adobe Photoshop Lightroom 4.4 przeprowadziła firma KM Studio Marcin Ślifirski Łódź. Fototechnicy nabyli umiejętność korzystania z interfejsu, podstawowych paneli i narzędzi programu. Poznali zasady zarządzania barwą, pracy z balansem bieli, dokonywania korekty kontrastu, ustawienia kolorów, redukcji szumów i czerwonych oczu. Nauczyli się także wyeksportować zdjęcia do innego programu oraz je drukować.

Ferie trwają dwa tygodnie i nikomu nie było żal tych kilku dni ferii poświęconych na zdobywanie dodatkowych umiejętności zawodowych w ramach kursów i szkoleń zaplanowanych w  projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 „Strefa profesjonalistów”.

Kolejny rok realizacji projektu „Strefa profesjonalistów”

Na początku listopada zakończyła się rekrutacja do drugiej tury projektu „Strefa profesjonalistów”. Do projektu przystąpili kolejni uczniowie: 10 grafików, 10 fototechników, 10 fryzjerów i 6 plastyków. W niedzielę 19 listopada w ramach trzyczęściowego szkolenia instruktażowego „Nowe Trendy” odbyły się pierwsze zajęcia dla fryzjerów. Uczniowie nauczą się nowych technik strzyżenia, koloryzacji i upięć, dzięki czemu zdobędą nowe umiejętności zawodowe, które wykorzystać będą mogli zarówno w trakcie stażu, jak i przyszłej pracy zawodowej.

naglowe_unia_1

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. ogłasza nabór
do projektu

„Strefa profesjonalistów”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zgłaszanie się po

„Ankietę udziału ucznia w projekcie Strefa profesjonalistów” do:

- wicedyrektora szkoły p. Kamili Mosiężnik

- kierownika szkolenia praktycznego p. Kingi Remisz - Szewczyk

 

Ankiety należy złożyć do dnia 25 września 2017r. do w/w osób.

unijne stopka_1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

„Strefa profesjonalistów”.

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

 

 Tomaszów Maz.16.06.2017 r.

PROŚBA O PODANIE WSTĘPNEJ OFERTY CENOWEJ

celem oszacowania wartości zamówienia

                                                                                                             

 

Działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO” oraz  przepisów Kodeksu Cywilnego i Regulaminu Zamówień Publicznych do 30000 EURO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz., zwracam się z prośbą o złożenie wstępnej oferty cenowej celem oszacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu :

 

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Komplet szczotek do modelowania Olivia Pro

20 kompl.    10 kompl. 2017 r.       10 kompl. 2018 r.

2.

Ręcznik jednorazowy z włókniny

20 op./100 szt.  10 szt. 2017 r.       10 szt. 2018 r.

3.

Klips fryzjerskie  6 szt.

40 op.       20 op. 2017 r.                 20 op. 2018 r.

4.

Kołnierz papierowy

20 op.       10 op. 2017 r.                  10 op. 2018 r.

6.

Peleryna fryzjerska krótka

20 szt.       10 szt. 2017 r.               10 szt. 2018 r.

7.

Peleryna fryzjerska długa

20 szt.       10 szt. 2017 r.               10 szt. 2018 r.

8.

Rękawiczki latexowe  rozm. M, S czarne

20 szt.       10 szt. 2017 r.               10 szt. 2018 r.

9.

Karkówka fryzjerska czarna

20 szt.       10 szt. 2017 r.               10 szt. 2018 r.

10.

Pędzel do farb

60 szt.      30 szt. 2017 r.               30 szt. 2018 r.

11.

Wsuwki 100 szt.

60 szt.       30 szt. 2017 r.               30 szt. 2018 r.

12.

Grzebień do strzyżenia

40 szt.      20 szt. 2017 r.               20 szt. 2018 r.

13.

Grzebień szpikulec metalowy

40 szt.      20 szt. 2017 r.               20 szt. 2018 r.

15.

Grzebień widelec

40 szt.      20 szt. 2017 r.               20 szt. 2018 r.

16.

Miseczki do farbowania

40 szt.       20 szt. 2017 r.              20 szt. 2018 r.

17.

Peleryna jednorazowa

40 op./50 szt.  20 op. 2017 r.      20 op. 2018 r.

18.

Folia aluminiowa fryzjerska 200-250 mm

20 szt.       10 szt. 2017 r.              10 szt. 2018 r.

 

w związku z realizacją projektu „Strefa profesjonalistów” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6  w Tomaszowie Maz.

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną e-mail szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem  044 723 64 57, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017 roku do godz. 10 00  wg załączonego wzoru.

 

 

Biuro projektu:                  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

ul. Strefowa 3 

97-200 Tomaszów Maz.

Tel. (44) 723 77 19,  Fax (44) 723 64 57

      Powiat Tomaszowski

                                                                                             

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

„Strefa profesjonalistów”.

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

 

 Tomaszów Maz.14.06.2017 r.

 

 

 

PROŚBA O PODANIE WSTĘPNEJ OFERTY CENOWEJ

celem oszacowania wartości zamówienia

                                                                                                             

 

Działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO” oraz  przepisów Kodeksu Cywilnego i Regulaminu Zamówień Publicznych do 30000 EURO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz., zwracam się z prośbą o złożenie wstępnej oferty cenowej celem oszacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu :

 

Nazwa

Ilość

dysk zewnętrzny -  2 TB USB 3.0,2,5”, gwarancja 3 lata   

48 szt.

 w tym:

24 szt. 2017 r.

24 szt. 2018 r.

nagrywarki o parametrach  - odczyt/zapis : Blu-Ray, DVD,CD

                                                     zewnętrzna, interfejs : USB 2.0

                                                     gwarancja producenta 24 m-ce    

1 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w związku z realizacją projektu „Strefa profesjonalistów” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6  w Tomaszowie Maz.

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną e-mail szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem  044 723 64 57, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2017 r. roku do godz. 8 00  wg załączonego wzoru.

                                                                                                                                      

  

 

Biuro projektu:                  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

ul. Strefowa 3 

97-200 Tomaszów Maz.

Tel. (44) 723 77 19,  Fax (44) 723 64 57

      Powiat Tomaszowski