Drukuj
Kategoria: Strefa profesjonalistów

Strefa profesjonalistów

Zakupy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Tomaszów Maz. dn. 13.06.2018 r.

 

 

Zamawiający:                                                                              Realizujący zamówienie :

                                                                                             

Powiat Tomaszowski                                                           Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 

Św. Antoniego 41 ul. Strefowa 3

97-200 Tomaszów Maz.                                                  97-200 Tomaszów Maz.

NIP 773-23-21-115                                                                 tel.  44 723 77 19, fax  44 723 64 57

 

Znak sprawy: SP.ZSP6.6064.2.2018

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Na podstawie ustawy Pzp, Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6  oraz  przepisów Kodeksu Cywilnego zapraszam do złożenia oferty cenowej na  zakup dysków zewnętrznych,  w związku z realizacją projektu „Strefa profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa  dysków zewnętrznych.  Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr  1

Przewidywany termin realizacji zakupu :  7 dni po podpisaniu umowy dostawy towaru

Miejsce dostawy :  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6,  97-200 Tomaszów Maz. ul. Strefowa 3

Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w zamówieniu.

Inne istotne warunki zamówienia :

 1. gwarancja : minimum 3 lata
 2. termin płatności :

Płatność nastąpi przelewem na podane konto w  terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowej pod względem formalnym i rachunkowym faktury.

 1. miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.06.2018 r.  do godziny 2400,   e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub faxem (  faxu 44 723 64 57)  na adres Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6   ul. Strefowa 3                97-200 Tomaszów Maz.,   Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 21.06.2018 r. o godzinie 900 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowną informację  na stronie internetowej  ( http://zsp6tom.pl )

 1. inne

Zamawiający może odrzucić ofertę jako niezgodną z wymaganiami zamawiającego.

Kryteria oceny ofert : 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:

Cena                                     - 100%

Kryterium „cena” podlega ocenie w skali od 1 do 100 pkt.

Do obliczenia ilości przyznanych punktów zostanie zastosowany wzór :

 

Kc =  x 100 pkt x 100% = ilość puntków

Gdzie :

Kc       -  kryterium oceny

Cn       – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej

100%   - wskaźnik stały

Osoby do kontaktu :

Beata Grzegorzewska – kierownik gospodarczy   tel. 44 723 77 19

Sposób przygotowania oferty :

 1. Ofertę należy przygotować według formularza oferty załączonego do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2)
 2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione
 3. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 4. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, należy dołączyć pełnomocnictwo lub inne dokumenty
 5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości usługi. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
 6. Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia.
 7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
 8. Ofertę należy przesłać e-mail, lub faxem ( nr faxu 44 723 64 57)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6  informuje, że:

Postanowienia końcowe :

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Do zapytania załączono :

 1. Wzór oferty.
 2. Szczegółowy opis zamówienia

Sporządziła :

mgr  inż. Magdalena Fałek

…………………………….………….

                                                                                                                             Podpis i pieczątka dyrektora szkoły

 

 

                                                                                                                                            

Strefa profesjonalistów

Zakupy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

                                                                                                                                                                         Załącznik nr 2

                                                                          Tomaszów Maz, dn. …………………………...

…………………………………..

Wykonawca(nazwa i adres firmy)                          

 

Znak sprawy: …………….

OFERTA

 

Oferuję  sprzęt   ……………… ………………………………………………………………..

                                                           (wpisać przedmiot zamówienia)

za cenę netto: ………………… zł

podatek VAT: ………………… zł

brutto: …...............  zł

( słownie brutto: ………………………………………………………………………………..)

Termin realizacji zamówienia: ………………………………….

Termin płatności: ………………………………………………..

Do oferty załączam:

 1. ………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
 2. inne ( wymienić jakie dokumenty lub oświadczenia) …………………………................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym :

…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam/Oświadczamy, że:

Posiadam /posiadamy wpis do ewidencji działalności gospodarczej/wpis do właściwego organu rejestrowego………………………………………………………………………………………………………..

                      podać nazwę właściwego organu rejestrowego

……………………………………………………

Miejscowość, data, podpis i pieczątka wykonawcy

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1

Szczegółowy opis zamówienia

 

Nazwa

Parametry minimalne

Ilość

Parametry zaoferowane przez Wykonawcę

dysk zewnętrzny   

 2 TB USB 3.0,2,5”, fabrycznie nowy,  gwarancja minimum  3 lata producenta  

24 szt.