Strefa zawodowców

 Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. w związku z organizacją staży uczniowskich w zawodach:

  • plastyk
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik fotografii i multimediów
  • technik usług fryzjerskich

w ramach projektu "Strefa zawodowców" realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPLD.11.03.01-10-0026/18-00 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZAPRASZA

do współpracy pracodawców.