W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020 poz. 493), z dniem 25.03.2020 roku będą obowiązywały w szkole następujące zasady:


1) Plan lekcji pozostaje bez zmian.
2) Głównym źródłem kontaktowania się w zakresie zdalnego nauczania dla nauczycieli, uczniów jak i ich rodziców/prawnych opiekunów, będzie dziennik elektroniczny.
3) Poprzez dziennik elektroniczny przekazywane będą również informacje o postępach ucznia w nauce.
4) Rodzic/prawny opiekun może kontaktować się z wychowawcą, pedagogiem przez dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny.
5) Nauczyciele poinformują uczniów o sposobie realizacji zajęć lekcyjnych. W nauczaniu będzie wykorzystywana komunikacja przy pomocy dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej i platform edukacyjnych.
6) Uczniowie są zobowiązani do bieżącego odczytywania wiadomości od nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Odczytana wiadomość jest podstawą do zaliczenia frekwencji na zajęciach.
7) Będzie możliwa komunikacja i konsultacje z nauczycielami w godzinach zgodnych z przesłanym w osobnej informacji harmonogramem.

Dyrektor szkoły

Magdalena Fałek