Ruszyła rekrutacja do projektu nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099

Ruszyła rekrutacja do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 28 uczniów naszej placówki odbędzie swoje praktyki we Włoszech, jesienią 2022 roku.

Projekt dedykowany jest dla 28 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska. Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną. Możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od spełnienia poniższych kryteriów:

  1. Przynależność do określonej grupy docelowej, opisanej w §1 regulaminu rekrutacji;
  2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

28 osób z czterech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu, powinno zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku i przekazanie informacji do oceny Dyrektora szkoły.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 13.06.2022 – 27.06.2022 dla czterech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe we Włoszech.

Formularze rekrutacyjne należy składać do sekretariatu szkoły do 24.06.2022r. do godz. 12:00.

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu oraz sekretariatu szkoły.

UWAGA - informacja dotycząca terminów składania dokumentów, terminu testu z języka angielskiego została wysłana przez dziennik elektroniczny do wszystkich uczniów (adresatów projektu) oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Prosimy o zapoznanie się z nią.