Dla rodziców

Standardy ochrony małoletnich

Godziny lekcyjne i przerwy 2023/2024

Numer lekcji7.55
1.8.00 – 8.45
2.8.50 – 9.35
3.9.45 – 10.30 duża przerwa
4.10.45 – 11.30
5.11.40 – 12.25
6.12.30 – 13.15
7.13.20 – 14.05
8.14.15 – 15.00
9.15.05 – 15.50
10.15.55 – 16.40
11.16.45 – 17.30

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
 2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
 3.Ferie zimowe29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
 4.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 5.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych26 kwietnia 2024 r.
 6.Egzamin maturalnytermin główny 7 – 25 maja 2024 r.
 7.Egzamin dyplomowy w LSP18,19 i 22 kwietnia 2024 r.
 8.Egzamin zawodowysesja zimowa: 9 – 20 stycznia 2024 r., egzamin teoretyczny – 12 stycznia 2024 r.  
sesja letnia: 3 – 19 czerwca 2024 r., egzamin teoretyczny – 7 czerwca 2024 r.
 9.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach  21 czerwca 2024 r.
 10.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (do konsultacji):

12.01.2024 – pisemny egzamin zawodowy, sesja zimowa

2.05.2024 – czwartek między 1 a 3 maja

6-10.05.2024 i 13.05.2024 – pisemne egzaminy maturalne

31.05.2024 – piątek po Bożym Ciele

7.06.2024 – pisemny egzamin zawodowy, sesja letnia

Terminy zebrań i konsultacji – 2023/2024

Lp.DataRodzaj spotkania
1. 08.09.2023Zebrania z rodzicami uczniów klas I
2.15.09.2023Zebrania z rodzicami uczniów klas II-V
3.08-09.11.2023Śródsemestralne zebrania z rodzicami
4.07.12.2023Konsultacje z rodzicami
5.18.12.2023Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych
6.18–19.01.2024Zebrania z rodzicami uczniów klas I – IV
7.14.03.2024Konsultacje z rodzicami
8.10–11.04.2024Zebrania z rodzicami
9.06.06.2023Konsultacje z rodzicami

 

NNW – rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Nr konta: 36 9291 0001 0120 9361 3000 0010

ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 
 2. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według następującej skali: 
NrOcena słownaocena cyfrowa%skrót
1celujący695 – 100%cel
2bardzo dobry585 – 94%bdb
3dobry470 – 84%db
4dostateczny350 – 69%dst
5dopuszczający230 – 49%dop
6niedostateczny10 – 29%ndst
 1. Punktem wyjścia do analizy postępów ucznia jest sprawdzian kompetencji ucznia przeprowadzony na początku roku szkolnego w klasie pierwszej oraz:
 • Prace klasowe zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej.
 • Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.
 • Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.
 • Nauczyciel nie może zrobić następnej pracy klasowej przed oddaniem i omówieniem poprzedniej.
 • Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 lub 2 godziny zajęć tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych. Jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową. 
 1. Częstotliwość sprawdzania
 • Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku. w momencie zapowiedzi).
 • Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe (z zastrzeżeniem, że sumatywne prace z j. polskiego i matematyki nie mogą odbyć się w tym samym tygodniu).
 • Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych; jeżeli przedmiot realizowany jest w więcej niż 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z czterech ocen cząstkowych uwzględniające różne sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 • W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie). 
 1. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów
 • Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego.
 • Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.
 • Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 • Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni.
 • Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczną może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły na skutek zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie wniesionych do dyrektora szkoły, wg zasad określonych w Rozporządzeniu MEN z dn. 30 kwietnia 2007r. z późn. zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania.
 • Uczniowie, którzy otrzymali ze sprawdzianu pisemnego ocenę niesatysfakcjonującą lub niedostateczną mają prawo do jego poprawy.
 1. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach.

Oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania wystawiane są zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Zachowania (WZOZ),  po wcześniejszy zapoznaniu uczniów i ich rodziców z ww. regulaminami  przez wychowawców, co jest potwierdzone podpisami w dzienniku szkolnym.

 • Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 • Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać  do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 • Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 • Na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowaniu tego w dzienniku.
 • Na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 • Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 • Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 • Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno ? wychowawczych. 
 1. Egzamin poprawkowy
 • Jeżeli uczeń  w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 • W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
 1. Promowanie
 • Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

– Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

Wewnątrzszkolne  zasady  oceniania  zachowania w  ZSP Nr 6  w  Tomaszowie  Maz. 

 1. Oceny z  zachowania  ustala  wychowawca  ucznia  w  porozumieniu  z    Dyrekcją  szkoły, nauczycielami, innymi  pracownikami  szkoły  oraz  uczniami, a  także  na  podstawie  prowadzonych  na  bieżąco  obserwacji  przebiegu  pracy  z  uczniem  w  toku  nauki  szkolnej  w  danym 
 2. Wewnątrzszkolne zasady  oceniania  zachowania  w  Zespole  Szkół  Ponadpodstawowych  nr 6  mają na celu: – ujednolicenie zasad  oceny  uczniów  we  wszystkich  klasach  Zespołu; – pomoc uczniom  w  planowaniu  rozwoju  osobistego; – informowanie rodziców  o  postawie  moralnej  i  społecznej  dziecka
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne  zachowania  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawców  postaw  i  zachowań  ucznia, a  w  szczególności: – wywiązywanie się  z  obowiązków  ucznia, – postępowanie zgodne  z  dobrem  społeczności  szkolnej, – dbałość o  honor  i  tradycje  szkoły, – dbałość o  piękno  mowy  ojczystej, – dbałość o  bezpieczeństwo  i  zdrowie  własne  oraz  innych  osób, – godne i  kulturalne  zachowanie  się  w  szkole  i  poza  nią, – okazywanie szacunku  innym 
 4. Ocenę z zachowania  ustala  się  według  następującej  skali:
 • wzorowe, (wz.)
 • bardzo dobre, (bdb.)
 • dobre, (db.)
 • poprawne, (pop.)
 • nieodpowiednie, (ndp.)
 • (nag.)
 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content